Szakdolgozatkészítéssel kapcsolatos információk

TVSZ II. SZAKDOLGOZATRA / DIPLOMAMUNKÁRA, A ZÁRÓVIZSGÁRA ÉS AZ OKLEVÉLRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A záróvizsga

5. §

(1)       A Kar alapképzésén a záróvizsga szakmai komplex vizsgából és a szakdolgozat megvédéséből áll.

(2)       A Kar mesterképzésein a záróvizsga szóbeli szaktárgyi komplex vizsgából és a diplomaterv megvédéséből áll.

(3)       Az évente aktualizált záróvizsga tételsort a zárvizsga előtt legkésőbb 30 nappal a szakon/specializáción lévő hallgatók részére elérhetővé kell tenni.

(4)       Záróvizsgára a hallgató a tanév időbeosztása szerinti szakdolgozat/diplomaterv benyújtási határidejéig a benyújtott záróvizsga jelentkezési lap formanyomtatvány kitöltésével és a Tanulmányi Osztályra történő benyújtásával jelentkezhet. 

(5)       A záróvizsga eredményét a szakirányú komplex vizsga és a diplomaterv/szakdolgozat védés érdemjegyeinek számtani átlaga adja. Amennyiben a diplomaterv/szakdolgozat védés vagy a komplex vizsga bármelyikének eredménye elégtelen, a záróvizsga eredménye elégtelen. Elégtelen záróvizsga esetén mind a szalmai komplex vizsgát, mind a diplomaterv/szakdolgozat védést meg kell ismételni.

A szakdolgozat / diplomamunka

6. §

(1)     A Kar hallgatói alapképzési szakon szakdolgozatot, mesterképzési/egyetemi szakon diplomatervet, szakirányú továbbképzésen az adott szak képzési és kimeneti követelményei szerint szakdolgozatot vagy diplomamunkát készítenek.

(2)     A diplomaterv és szakdolgozat témákat a szaktanszékek hirdetik meg. Az alapozó tantárgyakat oktató tanszékek is meghirdethetnek diplomaterv és szakdolgozat témát a specializáció vezető egyetértésével. Valamennyi témának a Kar oktatási feladataihoz ill. a hallgató által választott specializációhoz kell kapcsolódnia. Kidolgozásával a hallgató igazolja, hogy az elsajátított tananyagot önállóan alkalmazni tudja. A diplomaterv, szakdolgozat saját vizsgálati, felmérési, elemzési, javaslati és tervi munkarészt tartalmaz. A hallgató a javasolt témák közül választ, vagy érdeklődési körének megfelelő téma kidolgozását kezdeményezheti az illetékes tanszéken.

(3)     A szakdolgozat/diplomaterv nyelve a képzés nyelve, azzal a kivétellel, hogy ha a szakdolgozat/diplomaterv nyelve magyar, az illetékes szakfelelős engedélyével az idegen nyelven is elkészíthető.

(4)     A szakdolgozatot/diplomaterv a specializáció szerinti tanszék és a konzulens irányításával az oktatási programban, a képzés mintatantervében vagy operatív tantervében rögzített ütemezés szerint kell elkészíteni.

(5)     A szakdolgozatot/diplomaterv 1 gépelt, bekötött példányban – a hallgató döntése szerint akár egyoldalas, akár kétoldalas formátumban – és 1 példányban elektronikus adathordozón kell benyújtani az időbeosztásban meghatározott határidőig a szaktanszékre.

(6)     A hallgató a „Szakdolgozat/Diplomaterv leadási nyilatkozat” és a „Nyilatkozat a szakdolgozat/diplomaterv nyilvános hozzáféréséről és eredetiségéről” című adatlapok kitöltésével és aláírásával tudomásul veszi, hogy a szakdolgozat/diplomaterv határidőben történő leadása nem jelenti a munka szakmai és tartalmi elfogadását, egyúttal nyilatkozik, hogy a szakdolgozat/diplomaterv a saját szellemi terméke, és hozzájárul annak elektronikusan történő megtekintéséhez és nyomtatásához. A „Szakdolgozat/Diplomaterv leadási nyilatkozat” címűnyilatkozatot a szakdolgozat/diplomaterv utolsó oldalaként be kell kötni a dolgozatba, a „Nyilatkozat a szakdolgozat/diplomaterv nyilvános hozzáféréséről és eredetiségéről” című nyilatkozatot mellékelni kell az elektronikus adathordozón benyújtott példányokhoz. A nyilatkozatok nélkül a dolgozat nem fogadható el.

(7)     A Kar képzései esetében a szakdolgozatot/diplomatervet két bíráló értékeli. A tájrendező és kertépítő mérnöki BSc szakon a szakdolgozatot egy bíráló is értékelheti. A mesterképzések esetében az egyik bíráló külső (a karral munkaviszonyban nem álló) bíráló. Az alapképzések esetében mindkét bíráló lehet belső bíráló azzal a megkötéssel, hogy nem tartozhatnak azonos tanszékhez. Minden szak esetében a bírálókat az érintett tanszékvezető/specializáció felelős kéri fel.

(8)     A szakdolgozat/diplomaterv érdemjegyét az ötfokozatú minősítési rendszer szerint kell megállapítani, az értékelést és az érdemjegyet tartalmazó bírálatokat a szakdolgozathoz/diplomatervhez csatolni kell.

(9)     A szakdolgozat/diplomaterv bírálata során amennyiben azt

a.       mindkét bíráló elutasította, a jelölt záróvizsgára nem bocsátható, a hallgató csak a következő záróvizsga-időszakban adhat be újabb szakdolgozatot/diplomatervet;

b.       csak az egyik bíráló utasította el, az illetékes tanszékvezető harmadik bírálónak adja ki azt:

.      ba) amennyiben a harmadik bíráló is elutasítja a szakdolgozatot/diplomatervet, akkor a jelölt záróvizsgára nem bocsátható, a hallgató csak a következő záróvizsga-időszakban adhat be újabb szakdolgozatot/diplomatervet,

.      bb) amennyiben a harmadik bíráló nem utasítja el a szakdolgozatot/diplomatervet, akkor a két, elégtelentől különböző érdemjegyet tartalmazó bírálatnak az eredménye számít bele a záróvizsga eredményébe;

c.       igazolható etikai vétség (plágium) miatt utasította el bármelyik bíráló, akkor a jelölt záróvizsgára nem bocsátható, a hallgató csak a következő záróvizsga-időszakban adhat be újabb szakdolgozatot/diplomatervet.

(10) Amennyiben alapképzésben (BSc) a szakdolgozatot egy bíráló bírálja és

 a)     a bíráló azt elutasította – ide nem értve az etikai vétség (plágium) esetét –  a tanszékvezető másik két bírálót kér fel az ismételt értékelésre:

.       aa) amennyiben a két bíráló közül legalább egy bíráló elutasítja a szakdolgozatot, akkor a jelölt záróvizsgára nem bocsátható, a hallgató csak a következő záróvizsga-időszakban adhat be újabb szakdolgozatot,

       ab) Amennyiben a két bíráló nem utasítja el a szakdolgozatot, akkor a két elégtelentől különböző érdemjegyet tartalmazó bírálatnak az átlageredménye számít bele a záróvizsga eredményébe;

 b)      a bíráló igazolható etikai vétség (plágium) miatt utasította el, akkor a jelölt záróvizsgára nem bocsátható, a hallgató csak a következő záróvizsga-időszakban adhat be újabb szakdolgozatot/diplomamunkát.

(11) A szakdolgozat bírálata ellen a hallgató jogorvoslattal nem élhet.

 

Tájékoztatás a szakdolgozat leadás módjáról

Tisztelt Hallgatónk!

Ezúton tájékoztatom, hogy a szakdolgozatot a SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Karán, minden specializáción egységesen, egy nyomtatott és bekötött példányban illetve digitális adathordozón (CD, DVD) 2 példányban - a szakdolgozat mellékleteként - kell a megadott határidőre leadni.

Budapest, 2016. november 11.

Fekete Albert

oktatási dékánhelyettes

Bejelentkezés után letölthető információk

A szakdolgozattal szemben támasztott tartalmi és formai követelmények (2016)

 

Tanszékek/Specializációk által közzétett információk

  • kerttervező specializáció
  • településüzemeltető specializáció
  • tájrendező specializáció
    • "BB" (Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszéken szakdolgozatot írók)
    • "BC" (Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszéken szakdolgozatot írók)