Kreditrendszerű képzés

A képzés a Tájépítészeti Karon az 1996/97-es tanévtől kezdődően kredit rendszerű. A kredit a tantervi követelmények teljesíthetősége érdekében feltételezett, hallgatói tanulmányi munkaidő alapján megállapított tanulmányi mértékegység, mely a tanulmányi követelményekben való előrehaladást fejezi ki. A kreditakkumuláció a kreditek gyűjtése a tanulmányok végzése során, melyek a tanulmányok befejezéséig hozzáadódnak a korábban megszerzett kreditekhez, amíg a hallgató az összes, az oklevél megszerzéséhez előírt számú kreditet meg nem szerzi. Az egyes tanulmányi követelményekhez járó kredit a félév végi igazoló aláírás és a tantervben előírt értékelési eljárás sikeres teljesítése után kerül jóváírásra.

Tantárgy típusok

  • kötelező tárgyak ("A" tárgyak)
  • választhatóan előírt ("B" tárgyak)
  • szabadon választható ("C" tárgyak)

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A többi félévben a hallgatóknak bejelentési kötelezettsége van (jelzi, hogy adott féléve aktív vagy passzív). A bejelentkezés a dékán által az adott szemeszterben meghatározott időszakban, a regisztrációs héten történik. Ebben az időszakban kell felvennie a hallgatóknak a tantárgyait mind a leckekönyvébe mind a NEPTUN rendszerben. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott időpontig a tantárgyfelvétel módosítható. A határidő lejárta után a leckekönyv lezáratik, újabb tantárgy már nem vehető fel illetve nem módosítható. A tantárgyak felvételének tantárgyi előfeltételei vannak. A tantárgy sikertelen zárása esetén, a hallgatónak lehetősége van a következő tanév(ek)ben - a TVSz-ben meghatározott számban - ismételten felvenni a tantárgyat (tantárgy újrafelvétel).

 

Leckekönyvek használata

A hallhatók leckekönyveiket már két héttel a vizsgaidőszak előtt felvehetik a Dékáni Hivatalban. A félévek érvényesítésének (index aláírás) időszaka a szorgalmi időszak utolsó hete. A leckekönyveket az utolsó vizsga teljesítése után azonnal, de legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó napját követő első munkanapon le kell adni a Dékáni Hivatalba.

A Dékáni Hivatal munkatársai a vizsgaidőszak után – a hivatalos vizsgaidőszak utolsó napjáig teljesített és a leckekönyvbe beírt vizsgák érdemjegyei alapján – tanulmányi átlagot számítanak, s a dékán aláírásával megtörténik a leckekönyvek lezárása.

A leckekönyvek határidő után történő leadása különeljárási díj fizetését vonja maga után. A Dékáni Hivatal által hitelesített avagy a dékán aláírásával lezárt indexlapokon utólagos javításokat tenni tilos!