Kari Kreditátviteli Bizottság

Szabályzat

(1)      A tantárgyi ismeretanyagok egyenértékűségének vizsgálatára, valamint a tantárgyak befogadására karonként Kari Kreditátviteli Bizottság [továbbiakban KKB] működik.
(2)     A Kari Kreditátviteli Bizottság 3 oktató tagból áll. A KKB-nak hivatalból tagja az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes, aki egyben a KKB elnöke. A KKB további két oktató tagját az illetékes Kari Tanács választja határozott időre. A KKB ülésein a kari Hallgatói Önkormányzat képviselője tanácskozási joggal részt vehet.
(3)     A Kari Kreditátviteli Bizottság saját ügyrendje szerint működik, melyet az illetékes Kar Kari Tanácsa hagy jóvá. Az ügyrend rendelkezik különösen a KKB határozatképességéről, a határozathozatal rendjéről. A Kari Kreditátviteli Bizottság a Szabályzatban szereplő hatásköreit – a jogorvoslat kivételével –, az ügyrendjében meghatározottak szerint, az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettesre átruházhatja.
(4)     A hallgató a Kari Kreditátviteli Bizottsághoz kérelemmel formanyomtatványon fordulhat, a KKB a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül köteles döntést hozni.
(5)     Kötelező tárgyak befogadása esetén a KKB –intézményközi megállapodás hiányában–kikérheti a kérelemmel érintett tanulmányokért felelős oktatási szervezeti egység véleményét.
(6)     Két ismeretanyagot egyenértékűnek kell tekinteni, ha az ismeretanyagok közötti egyezés legalább 75%-os. A válaszható tárgyak keretére beszámítandó tantárgyak esetében nem kell vizsgálni az ismeretanyagok közti egyezőséget.
(7)     A más intézményben (karon) teljesített tárgy csak abban az esetben ismerhető el, ha az Egyetemen első alkalommal vette fel a tárgyat a hallgató.
(8)     A tantárgy annyi kredittel ismerhető el a hallgató számára, ahány kreditet a szak tantervében a helyettesített tantárgy(ak)hoz rendeltek. A megszerzett érdemjegy a tantárgy elismerésekor nem módosítható.
(9)     A KKB a hallgató korábbi munkatapasztalatait is elismerheti tanulmányi követelmény (tantárgy, szakmai gyakorlat) teljesítéseként. A munkatapasztalat alapján beszámítható kreditek száma legfeljebb harminc lehet.
(10) A más Intézményből/Karról befogadott tantárgyak kreditértéke nem haladhatja meg az adott szakon az oklevél megszerzéséhez szükséges összes kredit 1/3-át.
(11) A Kari Kreditátviteli Bizottság határozatainak folyamatos nyilvántartására a Tanulmányi Hivatal/Osztály kötelezett.
(12) A KKB döntése ellen a Felülbírálati Bizottsághoz lehet fellebbezni.

A Bizottság tagjai

Elnök:
Dr. Boromisza Zsombor

Tagok:
Dr. Sallay Ágnes