Kari Tanulmányi Bizottság (KTB)

Szabályzat

(1) A hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeiben első fokon eljáró testület a Kari Tanulmányi Bizottság (a továbbiakban KTB). A KTB-ben 50%-os hallgatói részvételt kell biztosítani szavazati joggal.

 (2) A Kari Tanulmányi Bizottság 4 főből áll. A KTB-nek hivatalból tagja az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes, aki egyben a KTB elnöke. A KTB másik oktató tagját a Kari Tanács választja határozott időre. A KTB hallgató tagjait a Kari Hallgatói Önkormányzat delegálja minden tanévben.

 (3) A Kari Tanulmányi Bizottság saját ügyrendje szerint működik, melyet az illetékes Kar Kari Tanácsa hagy jóvá. Az ügyrend rendelkezik különösen a KTB határozatképességéről, a határozathozatal rendjéről. A Kari Tanulmányi Bizottság a Szabályzatban szereplő hatásköreit – a jogorvoslat kivételével –, az ügyrendjében meghatározottak szerint, az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettesre átruházhatja.

 (4) A hallgató a Kari Tanulmányi Bizottsághoz kérelemmel formanyomtatványon fordulhat, a KTB a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül köteles döntést hozni.

 (5) A Kari Tanulmányi Bizottság szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

 (6) A KTB köteles kikérni a tanszékek/tanszékcsoportok/intézetek vezetőinek véleményét, ha döntésével az érintett oktatási szervezeti egységekre kötelezettség hárul, vagy ha a döntéshez szakértelmük szükséges. Külföldi vendéghallgató esetében, indokolt esetben, a Kari Tanulmányi Bizottság a képzést szervező szervezeti egység véleményét figyelembe véve hozza meg döntését. A KTB ügyrendje meghatározhatja azokat az eseteket is, amikor az előzetes vélemény kikérése nem szükséges.

 (7) A 6. § (3) bekezdésében foglalt esetekben az elsőfokú határozatot és annak indoklását a Kari Tanulmányi Hivatal/Osztály írásba foglalja és azt a döntéstől számított 8 munkanapon belül megküldi a hallgató részére, valamint az érintett szervezeti egységet tájékoztatja a döntésről.

 (8) A Kari Tanulmányi Bizottság döntése ellen a Felülbírálati Bizottsághoz lehet fellebbezni.

A Bizottság tagjai

Elnök:

Dr. Bormisza Zsombor

Tagok:
Dr. Kollányi László

+ 2 fő HÖK képviselő