ERASMUS információk

Erasmus tájékoztató előadás anyaga itt elérhető


 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázati feltételek a 2017/18-as tanévi

Erasmus+ tanulmányi és szakmai gyakorlati célú hallgatói mobilitás programhoz

a Szent István Egyetem

TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÉSI KARÁN

Az online pályázat (https://goo.gl/forms/jwt4EFB6UQZ9QDoZ2) kitöltési határideje2017. március 17. péntek 10:00

 A papír alapú pályázatok benyújtási határideje: 2017. március  17. péntek, 12:00
A papír alapú pályázatok benyújtási helye: Villányi út 35-43. K épület fsz.7. Nemzetközi Iroda (Tanulmányi Osztályon is leadható), hétfő és szerda 9.00-12.00, péntek 9.00-10.00 Tel: 06 1 3057314)
A papír alapú pályázatok benyújtási formája: személyesen vagy megbízott által, illetve postai úton (ebben az esetben a postabélyegző számít). Elektronikus formában csak az on-line űrlapot kell elküldeni a megadott felületen. A kinyomtatott jelentkezési lapot és kért dokumentumokat átlátszó tasakban kérjük leadni, e-mailben elküldve nem fogadjuk el.
 
Kihez lehet fordulni a kérdésekkel:
Hangay-Tímár Boglárka kari koordinátor, H.T.Boglarka@tajk.szie.hu (Nemzetközi IrodaK épület fsz. 7., hétfő és szerda 9.00-12.00, péntek 9.00-10.00 Tel: 06 1 3057314)
 
Pályázhatnak:
Minden beiratkozott hallgató pályázhat, ha az Erasmus általános feltételeinek megfelel.
Tevékenységek:
Engedélyezett a szakdolgozat/diplomamunka írás is (amennyiben a fogadóintézmény és az itthoni témavezető is hozzájárul). Ebben az esetben a tanulmányi szerződésben a hallgató nem kurzusokat sorol fel, hanem a szakdolgozat/diplomamunka címét, valamint mindkét témavezető nevét (a külföldi partnerintézményből, illetve a karról). Fogadónyilatkozat szükséges.
 
Az intézményválasztással kapcsolatos megkötések, ajánlások:
Ajánlás: a német nyelvvizsgával rendelkező hallgatók német nyelvű intézetbe jelentkezzenek elsősorban. A nyelvvizsgának, nyelvtudásának megfelelő nyelven oktató intézményt válasszanak!
 
Javasolt mobilitási időpont:
BSc 3. félévétől Kurzusok felvétele esetén nincsenek preferált félévek. Szakdolgozat/diplomamunka írás esetén csak a képzési idő utolsó évére lehet pályázni: azaz a kiutazáskor a BSc-n a 6 és 7. féléves, MSc-n a 3. és 4. féléves lehet a dolgozat író hallgató, illetve PhD hallgatók előzetes egyeztetés alapján a képzésük bármely szakaszában mehetnek dolgozatuk írására a partner intézményekbe.
 
Az Erasmus tanulmányok (tárgyak) itthoni elfogadtatásával kapcsolatos előzetes figyelmeztetések, tanácsok:
 
Beiratkozás
Mivel az Erasmus pályázó a külföldi részképzés félévében beiratkozott hallgató kell, hogy legyen a Szent István Egyetemen, ezért IRATKOZZON BE a képzés regisztrációs hetében a NEPTUN-on keresztül.
Itthoni tárgyfelvétel

 • Ha itthoni tárgyakat vesz fel, azt a regisztrációs, vagy az azt követőhétenNEPTUN-ban tegye meg!
 • Figyelem! A felvett, de nem teljesített tárgyakért a vonatkozó díjtételt meg kell fizetni!
 • Ha csak a kinti tárgyait akarja elfogadtatni az adott félévre, és ezért nem vesz fel itthoni tárgyakat, akkor feltétlenül vegye fel a kapcsolatot a tárgyfelvételi időszakban a Dékáni Hivatalban a tanulmányi ügyintézőjével.

 
Tárgyelfogadtatás
Kiutazás előtti teendők:
KÉRELEM formanyomtatvány egyéni tanrendre

 • Neptunból letölthető,kitöltés után elektronikusan kell benyújtani a Neptunon keresztül
 • Egyéni tanrend esetén az itthon felvett tárgyat a vizsgaidőszak utolsó napjáig teljesíteni kell (oktatóval előtte egyeztetés szükséges)!
 • A tanulni kívánt tárgyak listáját (LearningAgreement) - tantárgyleírást mellékelve – be kell mutatni kiutazás előtt a Kreditátviteli Bizottság képviselőjének (Dr. Boromisza Zsombor egyetemi docens), aki megadja a kreditelfogadás mértékét és aláírásával hagyja jóvá.

 Hazaérkezés utáni teendők:

 • Tárgybefogadtatási kérelem benyújtása visszaérkezés után azonnal (Neptunban intézendő). A tárgyelfogadtatás a fogadó intézmény által kiállított hivatalos Transcript of Records dokumentum alapján történik. Tárgyat csak kredittel és érdemjeggyel tudunk elfogadni, (szükséges hozzá a külföldi értékelési rendszer ECTS magyarázata). A Kreditátviteli Bizottság döntését követően a befogadott eredményeka Dékáni Hivatal által kerülnek beírásra a NEPTUN-ba.
 • Célszerű a Transcript of Records dokumentumot személyesen elkérni a fogadó intézmény koordinátorától, ha lehetséges – ezzel rengeteg időt spórolhat!

HATÁRIDŐ: Legkésőbb a következő félév regisztrációs hetének végéig! A kiutazás féléve szerinti vizsgaidőszak utolsó napját követően a tárgyak befogadása csak a következő aktív félévre történhet meg!
 
A benyújtandó pályázati anyag:

 • Kitöltött online pálzáyat kinyomtatott jelentkezési lapjaaláírva és fényképpel ellátva 3 példányban (két példány lehet másolat). A jelentkezési lapot on-line módon az interneten kell kitölteni és a  legutolsó módosítás után kinyomtatni. Elérése itt: https://goo.gl/forms/jwt4EFB6UQZ9QDoZ2
 • Tanulmányi eredmények – Neptunból kinyomtatva (Tanulmányok/tanulmányi átlagok oldalainak Print screen nyomtatott változata a teljesített félévekre vonatkozóan) Hitelesíttetni nem kell.
 • A nyelvtudást igazoló dokumentumok – tanulmányoknyelve 1 pld,
 • ha pontot ér a második nyelv, akkor annak vagy a további nyelvnek a dokumentuma is 1 pld

A bizonyítványokról másolatot kérünk, melyet nem szükséges hitelesíttetni.
Ha a nyelvtudást a Nyelvi Tanszék igazolja, akkor a tanszéki igazolást fejléc/céges papíron, pecséttel aláírással és dátummal ellátva kérjük.
A legalább B2 szintű nyelvtanfolyam elvégzését nyelviskola vagy magántanár igazolhatja (fejléces/céges papír, pecsét, aláírás, dátum).
A legalább 2 félév szakfordító képzés és az egyetemen végzett legalább 3 félévnyi nyelvi kurzus bizonyítása vagy a Neptunból kinyomtatva Print screen változatban (minden elvégzett félévre vonatkozóan) vagy a papír formátumú index vonatkozó oldalainak másolatával történik
Elegendő minden nyelvből a legmagasabb szintű igazolást benyújtani.
A le nem igazolt nyelvtudást nem tudjuk beszámítani a pályázat elbírálásakor!

 • Igazolások az egyéb szakmai és közösségi tevékenységekről:

Csak az igazolást kiállító iroda/tanszék fejléces papírjára nyomtatva, ill. az arra jogosult személyaláírásával és pecsétjével ellátva fogadható el. A szabályosan le nem igazolt szakmai tevékenységet nem tudjuk beszámítani a pályázat elbírálásakor!
Az elfogadható tevékenységek körét külön melléklet tartalmazza.
A tevékenységekért járó pontokat az adott szervezet ajánlja meg a hallgatónak. A fejléces papíron elkészített, aláírással és pecséttel ellátott igazolást egyetemi közösségi tevékenységeknél a HÖK ellenőrzi és ellenjegyzi.
A tanulmányi (vagy szakdolgozat-írási) program terve:
Intézményenként max. 1 oldalon, 1 példányban, a tanulmányok nyelvén, nyomtatva. Tartalmazza a fogadóintézmény kínálatából kiválasztott, külföldön elvégezni kívánt tantárgyak felsorolását.
A szakdolgozat-írási / doktori tézis-írás célból kiutazni kívánó pályázók a tantárgylista helyett szakdolgozati / doktori munkatervet tervet készítenek, melyet az itthoni témavezetőjükkel (tanszékkel/karral) jóváhagyatnak. A témavezető/tanszék/kar igazolása azt is tartalmazza, hogy támogatják a pályázót a külföldi szakdolgozat-írást illetően. A fogadópartnertől fogadónyilatkozat szükséges!

 • Europass önéletrajz (a www.europass.hu oldalról letölthető)tanulmányok nyelvén 1 példányban (nyelvenként).
 • Igazolványképek: 3 db felragasztva a jelentkezési lapokra (kettő lehet másolat)

A felsorolt dokumentumokból az itt megjelölt mennyiséget kell leadni (nem többet!), függetlenül a megpályázott intézmények számától.
A teljes Erasmus pályázati anyagot minden esetben a kari Erasmus Irodában(Villányi út 35-43. K épület fsz.7. Nemzetközi Iroda) kell leadni – egy átlátszó, lefűzhető mappában, a megadott határidő előtt.
 
A pályázat és a bírálat folyamata (a változtatás jogát fenntartjuk, amennyiben a SZIE központi  pályázat úgy kívánja):
A pályázat két fordulóból áll.
Az első fordulóban (2017. február 20. – 2017.március 17.) a pályázók benyújtják a teljes (!) pályázati anyagaikat a kari koordinátornál (Villányi út 35-43. K épület fsz.7. Nemzetközi Iroda). Az online rendszerben és nyomtatva benyújtott anyagokat a kari bizottság értékeli a mellékelt kari pontozási rendszer alapján.
 
A pályázat második fordulójaként szóbeli fordulót tartunk 2017. március 20 és 23. között.
(A szóbeli meghallgatás egy kari bizottság előtt, a tanulmányok nyelvén történik. A bizottság összetétele: 1/2 fő kari oktató, 1 fő HÖK képviselő, 1 fő Erasmus koordinátor.  A kari szóbeli meghallgatáson a bizottság azt pontozza, hogy a hallgató mennyire motivált, illetve alkalmas-e arra, hogy a megpályázott intézményben Erasmus tanulmányokat folytasson.)
 
A beadott pályázati anyagot a mellékelt pontozási rendszer szerint értékeljük.
A részeredmények összesítése után elkészül a kari és a campus rangsor, melyben a legjobbaktól elindulva kiosztásra kerülnek a szerződések alapján rendelkezésre álló helyek, annak figyelembevételével, hogy a pályázók milyen intézményi preferencia sorrendet állítottak fel.
 
Az eredmények közzététele
A pályázat összesített eredményét (pontszámokat) várhatóan 2017. március 24-ig kifüggesztjük a faliújságra, és feltesszük a kari honlapra Neptun kóddal.
 
A fellebbezés módja:
Írásban, kérvény formájában a kari koordinátornak címezve a Dékáni Hivatalba benyújtva március 27-29.12:00 óráig.
Végleges eredmény a fogadó helyekkel várhatóan: márc. 31.
 
Figyelem! A fenti kari pályázati feltételek a SZIE (Szent István Egyetem) Nemzetközi Irodája által közzétett Pályázati felhívás részét képző Általános pályázati feltételeket egészítik ki vagy szűkítik. A Pályázati felhívás, az Általános pályázati feltételek és a kari pályázati feltételek együtt értelmezhetők!

1.      melléklet

A Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Karán Erasmus+mobilitással külföldi tanulmányi intézményben vagy gyakorlati helyen eltöltött tevékenységének elismerése

 
Cél: a hallgatók külföldi tanulmányainak elősegítése, ösztönzése az által, hogy a hallgató egy teljes félévet kiválthasson, azt itthon beszámíthassa, és időben ne csússzon el tanulmányaival.
 
A teljes félév elfogadásának feltételei:
 • Egy félév 30 ETS kredit, de min. 21 kredit vagy min. 5 tantárgy teljesítése szaktárgyakból elfogadható
 • A hallgató előzetesen (még kiutazás előtt) a külföldi intézményben tervezett tantárgyfelvételi tervét benyújtja a Kreditátviteli Bizottságnak; a Bizottság hatásköre, hogy megállapítsa, hogy a tervezett tantárgyfelvétel megfelel-e a „szaktárgy” kritériumainak és beszámítható-e az előírt min. 21 kreditbe;
 • az eljárás megkönnyítésére a Kar honlapján közzéteszi azoknak a tárgyaknak a listáját, amelyeket mérlegelés nélkül beszámít az előírt minimális 21 kreditbe (ECTS kataszter). Ennek alapját a hallgatóink által már ERASMUS mobilitás keretében teljesített tantárgyi lista adja.
Szakmai gyakorlat: az eljárás megegyezik a belföldön teljesített szakmai gyakorlatéval, azaz a gyakorlati hely elfogadó űrlapon kell jóváhagyatni a helyszínt a szakirány vagy szakvezetővel.
Indoklás: hallgatóink egy része nem engedheti meg magának, hogy tanulmányai egy vagy két félévvel meghosszabbodjanak ERASMUS mobilitása miatt;
A fenti eljárás miatt előfordulhat, hogy bizonyos tantárgyakat, amelyeket a mi tantervünk kötelezőként ír elő, a hallgató egy más, külföldön teljesített szakmai tárggyal vált ki; ezért javasoljuk, hogy szakirányos félévében kerüljön sor a külföldi tanulmányokra, hiszen hallgatóink azonos oklevelet kapnak, bár szakirányos képzésük eltér egymástól.
 
Kihez kell fordulni: Kreditátviteli Bizottság képviselője Dr. Boromisza Zsombor egyetemi docens
 
2.      melléklet
A Tájépítészeti és Településtervezési Kar hallgatóira vonatkozó Erasmus pontozási rendszer
 
Összpontszám: maximum 100 pont
 
Tanulmányi átlag (ösztöndíj index): maximum 30 pont
(Az első éves BSc hallgatóknál az első félév zárása utáni elért eredményt vesszük figyelembe, a felsőbb évfolyamokon a pályázat beadása előtt lezárt félévek eredménye számít)
 
Átlag átlag
pont
4,01-5,00
30
3,51-4,00
25
3,01-3,50
20
2,66-3,00
15
2,51-2,65
10
2,5-ig
0

 
Nyelvtudás / a tanulmányok nyelve: maximum 20 pont
Felső általános vagy szakmai komplex nyelvvizsga                                               20 pont
Felső általános vagy szakmai írásbeli vagy szóbeli                                               19 pont
Közép általános vagy szakmai komplex                                                                 18 pont
Közép általános vagy szakmai írásbeli vagy szóbeli                                              16 pont
Nyelvi tanszéki igazolás EN, DE, FR, IT, ES, PT                                                   12 pont
Legalább 2 év szakfordítói képzés:                                                                        12 pont
Az egyetemen végzett legalább 3 félév                                                                  12 pont
Nyelviskolában végzett legalább közép szintű (B2) tanfolyam                               10 pont

Tanszéki igazolás alatt a Budai Campus Nyelvi Tanszékétől (illetve ha az adott nyelvet a Budai Campuson nem oktatják, akkor a Pesti Campus nyelvi lektorátusától származó oktatói igazolást kell érteni, mely tanszéki/lektorátusi fejléces papíron, aláírással – pecséttel ellátva készül, és nyilatkozik a hallgató nyelvtudásáról: megfelelő-e az adott nyelven, egyetemi szinten folytatandó külföldi tanulmányokhoz.
 
Nyelvtudás / más nyelv: maximum 7 pont
A tanulmányok nyelvén kívül…
+ 2 nyelvvizsga (min. középfok) 7 pont, + 1 felsőfok 7 pont; + 1 középfok 6 pont; + 1 tanszéki igazolás 4 pont; + egyetemen végzett min. 3 félév 4 pont,  + szakfordító képzés min. 2 félév 4 pont
Ezeket az igazolásokat is le kell adni, de itt már nem számít, szakmai vagy általános, ill., hogy írásbeli, szóbeli vagy komplex típusú-e a nyelvvizsga.
 
Egyéb szakmai tevékenység: maximum 18 pont, egyenként 3 pont, egy kategória max. 6 pont lehet.
Idegen nyelven végzett szakmai (nem nyelvi és nem országismereti v. kulturális) kurzus;
Szakkollégiumban vagy más egyetemhez köthető fórumon végzett tevékenység (kivéve a demonstrátori tevékenységet; pl. bizottsági tagság);
Tanulmányi versenyen való részvétel (az egyetemhez köthető,); Első évesek BSc-seknél középiskolai tanulmányi versenyeken elért eredmények: OKTV/SZÉTV: 1-10 hely 6 pont, 11-30.hely 3 pont, TUDOK: nagydíjas/első díjas 3 pont, Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Verseny: 1-3. hely 3 pont, Országos Művészeti Tanulmányi Verseny: 1-3. hely 3 pont.
TDK tevékenység, konferencián való részvétel; TDK díjazott: 1-2. helyezett vagy különdíj;
Demonstrátori tevékenység (tanszéki munkában való segédkezés);
Publikáció; Közösségi munka (egyetemi szakkollégiumi, ill. egyetemi szervezeti szervezői munka, Tandem programban való részvétel);
Szakfordítói képzésben való részvétel (min. 1 félév, max. 3 p.);
Szakmai gyakorlat (kivéve a kötelező, min. 1 hónap);
Kiemelkedő kulturális (pl. tánckari/énekkari) tevékenység (min. 1 év, max. 3 p.), kiemelkedő sportteljesítmény (min. megyei szintű helyezés) az egyetemi (csak első éveseknél a középiskolai) tanulmányok ideje alatt.
Vallási és politikai tevékenység nem fogadható el. Az egyéb szakmai tevékenységek körében a diploma megszerzéséhez kötelező tevékenység nem fogadható el.
Csak a hivatalos igazolással bizonyított tevékenység értékelhető (fejléc, aláírás és pecsét szükséges).
 
Második forduló (szóbeli): maximum 25 pont

 
A hallgatók esetében a kvóta egy szemeszterre az oktatók esetében egy hétre vonatkozik.
 
Erasmus Kód
Egyetem neve
Ország
Web
Képzés nyelve
EGYETEMI NOMINÁLÁS határideje
Hallgatói jelentkezés határideje
Hallgatói kvóta/ szemeszter
BSc, Msc, PhD
 
Szak
 
 
A  WIEN02
Vienna University of Technology
Austria
English B2 German B2
május 31.-december 15.
május 31.-december 15.
2
BSc, Msc, PhD
Landscape Architecture/Urban planning
 
A  WIEN03
University of NaturalResources and Life Sciences, Vienna
Austria
English B2 German B2
május 31./október 31.
június 30./november 30.
2
BSc, Msc, PhD
Landscape Architecture/Urban planning
 
B  BRUSSEL46
ErasmushogeschoolBrussel
Belgium
Dutch, English B2
 
február 19-május 30/ október 1.-november30.
2
BSc,
Landscape Architecture
 
B LIEGE01
Université de Liege
Belgium
French, English B2
 
május 15.-május 31./ november 1.-november 15.
2
BSc, Msc, PhD
Architecture/Urban planning
 
CZ BRNO02
Mendel University in Brno
CzechRepublic
English B2
 
június 15./november 15.
1
BSc, Msc, PhD
Horticulture/Environmental Science/Landscape Architecture/Urban planning
 
D  BERLIN02
TechnischeUniversitat Berlin
Germany
German A2
június 1./december 1.
 
2
BSc, Msc, PhD
Architecture and town planning
 
D DRESDEN01
HochschulefürTechnik und WirtschaftDresden
Germany
German B2, English B2
június 16./november 20.
 
2
Bsc, Msc
Landscape Architecture/Urban planning/Horticulture
 
D  DRESDEN02
TechnischeUniversitatDresden, Germany
Germany
German B2, English B2
Július 15./Január 15.
 
2
Bsc, Msc
Landscape Architecture
 
D HANNOVE01
Gottfried Wilhem Leibniz Universitat Hannover
Germany
German B2, English B2
május 31./ november 15.
június 15./ december 1.
2
Bsc, Msc
Landscape Architecture
 
D  FREISIN01
Weihenstephan-Triesdorf University of AppliedSciences
Germany
English B2German B2
május 15./ november 1.
június 15/december 1.
3
Bsc, Msc
Landscape Architecture/Urban planning
 
D  MUNCHEN02
TechnischeUniversitatMuenchen
Germany
English B2German B2
 
 
2
BSc, Msc, PhD
Landscape Architecture
 
E VALENCI02
UniversitatPolitecnica de Valencia
Spain
English B2
Spanish B1
május 31./június 15
május 31./június 15
2
BSc, Msc, PhD
Landscape Architecture/Urban planning
 
EE TALLINN04
Tallinn University of Technology
Estonia
English B2
 
május 15./november15
2
Bsc, Msc
Architecture and town planning/Landscape Architecture
 
 
EE TARTU01
EestiMaaülikoolEstonian University of Life Sciences
Estonia
English B2
április 15./november 15.
majus 1./december1.
2
BSc, Msc, PhD
Architecture and town planning
 
 
F  BORDEAU16
École d'Architecture et de Paysage de Bordeaux
France
French B2
 
május 31./október 31.
2
MSc
Landscape Architecture
 
F  RENNES47
AgrocampusOuest
France
French B2
május 15, november 15
 
2
BSc, Msc
Landscape Architecture
 
I GENOVA01
UniversitádegliStudi di Genova
Italy
 
 
 
2
BSc
Architecture and town planning
 
I MILANO02
 
 
Italian B2 English B2
 
 
 
MSc
Landscape Architecture
 
LT KAUNO01
Kaunas Forestry and EnvironmentalEngineering University of AppliedSciences
Lithuania
English B2 Russian B2
 
június 15./december 15.
július 31./december 31.
2
BSc, Msc, PhD
Landscape Architecture
 
LV JELGAVA01
Latvia University of Agriculture
Latvia
English B2
május 1./november 1.
július 1./november 1.
2
BSc, Msc, PhD
Landscape Architecture/Urban planning
 
 
N AS 03
Norwegian University of Life Sciences
Norway
English B2, Norvegian B2
június 1./október 1.
 
2
BSc, Msc, PhD
Landscape Architecture
 
NL VELP05
Van Hall Larenstein University of AppliedSciences
Netherlands
English B2
május 15, november 15
 
2
 
Landscape Architecture/Urban planning
 
NL WAGENIN01
Wageningen University
Netherlands
English B2, Duch
május 31./ november 15.
június 15./ december 1.
2
BSc, Msc, PhD
Environmental Science/Agriculture/ Landscape Architecture/ Food processing
 
PL KRAKOW03
Cracow University of Technology
Poland
English B2
május 31./október 31.
 
2
BSc, Msc, PhD
Landscape Architecture/Urban Planning
 
PL KRAKOW06
University of Agriculture in Krakow
Poland
English B2 Polish
 
 
 
BSc, Msc, PhD
Landscape Architecture
 
PL SOPOT01
Sopot College
Poland
English B2 Polish
május 31./november 15.
 
2
BSc, Msc, PhD
Landscape Architecture/ Urban Planning
 
 
PL TORUN01
 
 
 
English B2 Polish
 
 
 
 
 
 
PL WARSZAW05
SzkolaGlównaGospodarstwaWiejskiego
Poland
English B2 Polish
június 15./december 15.
 
2
BSc, Msc, PhD
Landscape Architecture/ Urban Planning
 
RO BUCURES07
Ion Mincu University of Architecture and Urbanism of Bucharest
Romania
English B2 Romanian
június1./január 15.
 
2
BSc, Msc, PhD
Landscape Architecture/ Urban Planning
 
RO CLUJNAP07
Sapientia Hungarian University of Transylvania
Romania
Hungarian
május 30./december 30.
július 30./ január 30.
2
BSc, Msc, PhD
Business and Administration/ Mechanical Engineering/Agriculture,Forestry,fisheries/Architecture and town planning/Fodd Processing/Horticulture
 
SE  UPPSALA02
SLU - Swedish University of AgriculturalSciences
Sweden
English, Swedish (megkövetelt szint a honlapon)
 
április 15./ október 15.
2
BSc, Msc, PhD
Horticulture/Landscape Architecture
 
SI LJUBLJA01
University of Ljubljana
Slovenia
Slovene, English B2
05.15./11.15.
 
2
BSc, Msc, PhD
Landscape Architecture/Urban planning
 
SK NITRA02
Slovak University of AgricultureinNitra
Slovakia
English B2, Slovak B1
31.máj
31.okt
2
BSc, MSc
Horticulture/Landscape Architecture
 
TR ISTAMBU04
IstanbulTechnical University
Turkey
English B2
június 1./ november 1.
 
2
BSc, MSc, PhD
Landscape Architecture/Urban planning
 
TR ISTANBU21
Yeditepe University, Istanbul
Turkey
Turkish, English B2
június 15./ november 15.
 
2
BSc
Landscape Architecture
 
UK NOTTING02
Nottingham Trent University
United Kingdom
English B2
 
 
2
BSc, MSc, PhD
Landscape Architecture/Urban planning/Horticulture
 
 
 
 
 

Szakmai gyakorlat adatbázis

Ország
Város
Cég
Anglia
országszerte
 
országszerte
 
Romsey
 
London
Ausztira
Bécs
 
Bécs
 
Bécs
 
Bécs
 
Bécs
 
Bécs
 
Graz
 
Laxenburg
Belgium
Berchem
Dánia
Allerød
Finnország
Oulu
Villandry
 
Chemin de Balgan
 
Bordeaux
 
Lyon
 
Villenave d\'Ornon
Görögország
Chania
Hollandia
Rotterdam
 
Schiedam
Írország
Athy
 
Syngefield
 
Dublin
Lengyelország
Varsó
Németország
Stuttgart
 
Dennenlohe
 
Lübeck
 
több helyen
 
Dresden
 
Dresden
 
több helyen
 
Berlin
 
Berlin
 
Düsseldorf
 
Sulzbach
 
Weimar
Olaszország
Genova
Portugália
Porto
Románia
Csíkszereda
Spanyolország
Madrid
 
Madrid
Svédország
Stockholm
Törökország
Istambul
 
Istambul
 

Tanulmányok/gyakorlat elfogadtatása

A SZIE Tájépítészeti Kar hallgatóinak (BSc és MSc) ERASMUS-mobilitással külföldi tanulmányi intézményben vagy külföldi gyakorlati helyen eltöltött tevékenységének elismerésére
Cél:
 • a hallgatók külföldi tanulmányainak elősegítése, ösztönzése azáltal, hogy a hallgató egy teljes félévet kiválthasson, azt itthon beszámíthassa, és időben ne csússzon el a tanulmányaival.
Javasolt időpont:
 • a specializáció választás utáni félévek
A teljes félév 100%-os elfogadásának  feltételei:
 • A SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Karán az illető félévben előírt kreditszám teljesítése;
 • a hallgató előzetesen (még a kiutazás előtt) a külföldi intézményben tervezett tantárgyfelvételi tervét benyújtja a Kreditátviteli Bizottságnak; a Bizottság hatásköre, hogy megállapítsa, hogy a tervezett tantárgyfelvétel beszámítható-e az előírt kreditbe;
 • ha a megjelölt tárgyak valamelyikével nem ért egyet, a Bizottság javaslatot tehet más tárgy felvételére a szóban forgó helyett.
Az elfogadtatás menete tanulmányok esetén:
 • A hallgató által kitöltött Tantárgy elfogadtatási kérelem a Learning agreement-tel egyidőben a Tájépítészeti és Településtervezési Kar nemzetközi irodáján nyújtandó be. A kérelmet a az összes felveendő és kiváltandó kötelező vagy kötelezően választható tárgy tematikájával együtt a Kari Kreditátviteli bizottság bírálja el. 
Szakmai gyakorlat:
 • az eljárás megegyezik a belföldön teljesített szakmai gyakorlatéval, azaz a a Külföldi szakmai gyakorlat elfogadása iránti kérelemben a fogadó céget jóvá kell hagyatni a specializáció- vagy a szakvezetővel és alá kell íratni a Kreditátviteli bizottsággal. A kérelem a Training agreement-tel egyidőben a Tájépítészeti Kar nemzetközi irodáján nyújtandó be.
Indoklás:
 • hallgatóink nagy része nem engedheti meg magának, hogy tanulmányai egy vagy két félévvel meghosszabbodjanak Erasmus mobilitása miatt;
 • a fenti eljárás miatt előfordulhat, hogy bizonyos tantárgyakat, amelyeket a SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Karának tantervei kötelezőként írnak elő, a hallgató egy más, külföldön teljesített szakmai tantárggyal vált ki; ezért javasoljuk, hogy a specializáció választás utáni félévekben kerüljön sor a külföldi tanulmányokra, hiszen hallgatóink azonos oklevelet kapnak, bár a specializációban a képzésük eltér egymástól.
Kihez kell fordulni:

Budapest, 2017. február 19.

Megjegyzés:

Jelen intézkedést a kari vezetés kísérleti jelleggel, két éves időtartamra javasolja. Ennek befejeztével felülvizsgálja azt, hogy a külföldön eltöltött félév teljes értékű beszámítása a hazai tanrendbe milyen mértékben járult hozzá hallgatóink kiutazásának ösztönzéséhez.

A kari vezetés javasolja továbbá a kiutazást/Erasmus ösztöndíjat elnyert hallgatók kiutazásának az eddigieknél erőteljesebb anyagi támogatását is a kari ösztöndíjalapból. Ennek mértékét a DJB javaslatára az egyetemi szabályok adta kereteken belül a Kari Tanács határozhatja meg. """

GYIK

Az Erasmus tanulmányi ösztöndíjban részesülők a konkrét teendőkről ebben a dokumentumban olvashatnak.

A központi nemzetközi iroda legfrisseb tájékoztató ppt-je itt érhető el.

Melyik átlagot kell beírni a jelentkezési lapra?

A normál átlagot (nem kumulált) kell beírni.

Kit fed a Kreditátviteli Bizottság?

A Kreditátviteli Bizottság: Dr. Boromisza Zsombor egyetemi docens, Dr. Sallay Ágnes egyetemi docens és egy HÖK képviselő.

Kell e a jelentkezéskor fogadóhellyel (szakmai gyakorlat) rendelkezni?

Nem kell.

Mennyi esélye van az Erasmus tanulmányi félév 100%-os elfogadásának?

A specializáció után, ha szakmai tárgyakat vesz fel az illető ugyanannyi kreditértékben, mint a mintatantervében szerepel, igen nagy az esély.

Lehet e szakdolgozatírásra is kiutazni Erasmus ösztöndíjjal?

Lehet. Ebben az esetben a Learning Agreementbe a szakdolgozatírást mint tantárgyat is fel kell venni, ugyanolyan kreditértékkel, mintha itthon venné föl a hallgató. A fogadó egyetemen kell keresni (nemzetközi iroda segítségével) egy oktatót, aki felügyeli az önálló munkát. 

Lehet e diplomázás után is szakmai gyakorlatra kiutazni?

Lehet. Diplomázás után 12 hónapig használható fel az ösztöndíj, azonban egyszerre jelenleg 3 és fél hónap szakmai gyakorlatot tud anyagilag az egyetem garantálni.

Lehet többször is kiutazni egy évben szakmai gyakorlatra?

Lehet.

Lehet e egy éven belül tanulmányokra és szakmai gyakorlatra is kiutazni?

Lehet.

Jelentkezhetek-e Erasmus szakmai gyakorlatra abban az esetben, ha a jelenlegi félévben diplomázom?

Igen. A támogatás feltétele, hogy még aktív hallgatói jogviszony alatt kell aláírni a Támogatási Szerződést a hallgató és az egyetem által is. A Szerződés onnantól érvényes, amint a gazdasági ellenjegyző és Dr. Szabó István is aláírta és pecsételte. Az utolsó aláíró dátuma számít.
 

Lehet e diplomázás után is szakmai gyakorlatra kiutazni?

Lehet. Diplomázás után 12 hónapig használható fel az ösztöndíj, azonban a megpályázott tanév végéig be kell fejeződnie a gyakorlatnak.""

Mennyi időre lehet maximálisan ERASMUS támogatással kiutazni?

Összesen egy ciklus alatt (például MSc teljes képzése alatt) 12 hónap támogatás vehető igénybe, akár többszöri megszakítással is tanulmányra és gyakorlatra együttesen. 

Mennyi az a legkevesebb idő, amit igénybe lehet venni ERASMUS támogatással?

A gyakorlatnak minimálisan 60 napnak kell lennie. A kitöltendő táblázat 30 napnak számol egy hónapot (bármennyi nap is egy hónap), így érdemes plusz egy-két hetet legalább rászámolni, mivel ha csúszik a mobilitás és 60 nap alatt lesz a leigazolt időszak, akkor a teljes támogatást vissza kell fizetni.