TVSZ II. SZAKDOLGOZATRA / DIPLOMAMUNKÁRA, A ZÁRÓVIZSGÁRA ÉS AZ OKLEVÉLRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

TVSZ II. SZAKDOLGOZATRA / DIPLOMAMUNKÁRA, A ZÁRÓVIZSGÁRA ÉS AZ OKLEVÉLRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A záróvizsga

5. §

 1. A Kar alapképzésén a záróvizsga szakmai komplex vizsgából és a szakdolgozat megvédéséből áll.

 1. A hallgató záróvizsgára nem bocsátható, amennyiben a bíráló(k) a hallgató szakdolgozatát/diplomatervét nem fogadták el.

 1. A Kar mesterképzésein a záróvizsga szóbeli szaktárgyi komplex vizsgából és a diplomaterv megvédéséből áll.

 1. Az évente aktualizált záróvizsga tételsort a zárvizsga előtt legkésőbb 30 nappal a szakon/specializáción lévő hallgatók részére elérhetővé kell tenni.

 1. A hallgató záróvizsgára a tanév időbeosztása szerinti szakdolgozat/diplomaterv benyújtási határidőig jelentkezhet. A záróvizsgára történő jelentkezés a Neptun rendszer kérvények menüponton keresztül benyújtott záróvizsga jelentkezési lappal történik.

 1. A záróvizsga eredményét a szakirányú komplex vizsga és a diplomaterv/szakdolgozat védés érdemjegyeinek számtani átlaga adja. Amennyiben a diplomaterv/szakdolgozat védés vagy a komplex vizsga bármelyikének eredménye elégtelen, a záróvizsga eredménye elégtelen. Elégtelen záróvizsga esetén mind a szalmai komplex vizsgát, mind a diplomaterv/szakdolgozat védést meg kell ismételni.

 

A szakdolgozat / diplomamunka

6. §

 1. A Kar hallgatói alapképzési szakon szakdolgozatot, mesterképzési/egyetemi szakon diplomatervet, szakirányú továbbképzésen az adott szak képzési és kimeneti követelményei szerint szakdolgozatot vagy diplomamunkát készítenek.
 2. A diplomaterv és szakdolgozat témákat a szaktanszékek hirdetik meg. Az alapozó tantárgyakat oktató tanszékek is meghirdethetnek diplomaterv és szakdolgozat témát a specializáció vezető egyetértésével. Valamennyi témának a Kar oktatási feladataihoz ill. a hallgató által választott specializációhoz kell kapcsolódnia. Kidolgozásával a hallgató igazolja, hogy az elsajátított tananyagot önállóan alkalmazni tudja. A diplomaterv, szakdolgozat saját vizsgálati, felmérési, elemzési, javaslati és tervi munkarészt tartalmaz. A hallgató a javasolt témák közül választ, vagy érdeklődési körének megfelelő téma kidolgozását kezdeményezheti az illetékes tanszéken.
 3.  A szakdolgozat/diplomaterv nyelve a képzés nyelve, azzal a kivétellel, hogy ha a képzés nyelve magyar, akkor a szakdolgozat/diplomaterv az illetékes szakfelelős engedélyével idegen nyelven is elkészíthető.

 4.  A szakdolgozatot/diplomaterv a specializáció szerinti tanszék és a konzulens irányításával az oktatási programban, a képzés mintatantervében vagy operatív tantervében rögzített ütemezés szerint kell elkészíteni.

 5.  A szakdolgozatot/diplomaterv 1 gépelt, bekötött példányban – a hallgató döntése szerint akár egyoldalas, akár kétoldalas formátumban – és 1 példányban elektronikus adathordozón kell benyújtani a tanév időbeosztásában meghatározott határidőig a szaktanszékre. Az elektronikus adathordozó típusát a szaktanszék írja elő.

 6.  A záróvizsga félévében abszolvált hallgatóknak a szakdolgozat/diplomaterv késedelmes leadására maximum egy hét időtartamig - a vonatkozó különeljárási díj megfizetése mellett - van mód. A késedelmes leadás határidejét a Kar a tanév időbeosztásában határozza meg. A határidő mulasztása jogvesztő.

 7.  A hallgató a „Nyilatkozat a szakdolgozat/diplomaterv eredetiségéről és nyilvános vagy korlátozott hozzáféréséről” című adatlap (2. számú melléklet) kitöltésével és aláírásával tudomásul veszi, hogy a szakdolgozat/diplomaterv határidőben történő leadása nem jelenti a munka szakmai és tartalmi elfogadását, egyúttal nyilatkozik, hogy a szakdolgozat/diplomaterv a saját szellemi terméke, és hozzájárul annak elektronikusan történő megtekintéséhez. A kitöltött és aláírt „Nyilatkozatot” a szakdolgozat/diplomaterv utolsó oldalaként be kell kötni a dolgozatba. A kitöltött és aláírt nyilatkozatot az elektronikusan benyújtott egy PDF formátumban elkészített szakdolgozat/diplomaterv dokumentum első oldalaként egybefűzve is hozzá kell tenni.  A nyilatkozat nélkül a dolgozat nem fogadható el.

 8.  Az elektronikusan elkészített szakdolgozat/diplomaterv leadásának követelményei:

  • az összes melléklettel egybefűzött egy PDF dokumentum,
  • a fájlnév: a hallgató NEPTUN kódja,
  • vízjellel ellátott a szerzői jog védelme érdekében,
  • nincsen jelszóval védve,
  • tartalmazza a címoldalt,
  • tartalmazza a kitöltött és aláírt „Nyilatkozatot” (2. számú melléklet).
 9.  Amennyiben a szakdolgozat/diplomaterv benyújtását követően kiderül, hogy a hallgató által benyújtott szakdolgozat/diplomaterv vélhetően egyes részeiben vagy egészében nem a hallgató saját szellemi terméke (plagizált dolgozat), akkor a hallgató záróvizsgára nem bocsátható. A hallgató ellen fegyelmi eljárás indítható, amely a Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzatban rögzített valamely büntető intézkedéssel, továbbá büntető feljelentéssel zárulhat.

 10. A Kar képzései esetében a szakdolgozatot/diplomatervet két bíráló értékeli. A tájrendező és kertépítő mérnöki BSc szakon a szakdolgozatot egy bíráló is értékelheti. A mesterképzések esetében az egyik bíráló külső (a karral munkaviszonyban nem álló) bíráló. Az alapképzések esetében mindkét bíráló lehet belső bíráló azzal a megkötéssel, hogy nem tartozhatnak azonos tanszékhez. Minden szak esetében a bírálókat az érintett tanszékvezető/specializáció felelős kéri fel.
 11.  A szakdolgozat/diplomaterv érdemjegyét az ötfokozatú minősítési rendszer szerint kell megállapítani, az értékelést és az érdemjegyet tartalmazó bírálatokat a szakdolgozathoz/diplomatervhez csatolni kell.

 12.  A szakdolgozat/diplomaterv bírálata során amennyiben azt
  a. 
  mindkét bíráló elutasította, a jelölt záróvizsgára nem bocsátható, a hallgató csak a következő záróvizsga-időszakban adhat be újabb szakdolgozatot/diplomatervet;
  b. 
  csak az egyik bíráló utasította el, az illetékes tanszékvezető harmadik bírálónak adja ki azt:
  ba) amennyiben a harmadik bíráló is elutasítja a szakdolgozatot/diplomatervet, akkor a jelölt záróvizsgára nem bocsátható, a hallgató csak a következő záróvizsga-időszakban adhat be újabb szakdolgozatot/diplomatervet, bb) amennyiben a harmadik bíráló nem utasítja el a szakdolgozatot/diplomatervet, akkor a két, elégtelentől különböző érdemjegyet tartalmazó bírálatnak az eredménye számít bele a záróvizsga eredményébe;
  c.   igazolható etikai vétség (plágium) miatt utasította el bármelyik bíráló, akkor a jelölt záróvizsgára nem bocsátható, a hallgató csak a következő záróvizsga-időszakban adhat be újabb szakdolgozatot/diplomatervet.

 13.  Amennyiben alapképzésben (BSc) a szakdolgozatot egy bíráló bírálja és
  a. a bíráló azt elutasította – ide nem értve az etikai vétség (plágium) esetét – a tanszékvezető másik két bírálót kér fel az ismételt értékelésre:
  aa) amennyiben a két bíráló közül legalább egy bíráló elutasítja a szakdolgozatot, akkor a jelölt záróvizsgára nem bocsátható, a hallgató csak a következő záróvizsga-időszakban adhat be újabb szakdolgozatot,
  ab) Amennyiben a két bíráló nem utasítja el a szakdolgozatot, akkor a két elégtelentől különböző érdemjegyet tartalmazó bírálatnak az átlageredménye számít bele a záróvizsga eredményébe;
  b. a bíráló igazolható etikai vétség (plágium) miatt utasította el, akkor a jelölt záróvizsgára nem bocsátható, a hallgató csak a következő záróvizsga-időszakban adhat be újabb szakdolgozatot/diplomamunkát.
 14. A szakdolgozat bírálata ellen a hallgató jogorvoslattal nem élhet