Átvétel

ÁTVÉTEL

 

Kivonat a Szent István Egyetem SZMR HKR Tanulmányi és Vizsgaszabályzatából (13.§)

(1) A hallgató kérheti átvételét azonos intézmény, illetve másik felsőoktatási intézmény ugyanazon képzési területéhez tartozó szakjára. Átvételre csak azonos végzettségi szintet eredményező szakok között kerülhet sor. Őszi félévre vonatkozóan a kérelmet augusztus 21-ig, tavaszi félévre január 20-ig lehet benyújtani. A kérelmeket lehetőleg 8 napon belül, őszi félévre vonatkozóan legkésőbb szeptember 15-ig, tavaszi félévre vonatkozóan február 15-ig kell elbírálni és a döntésről a hallgatót tájékoztatni. Az átvételt követően őszi félévre vonatkozóan szeptember 20-ig, tavaszi félévre vonatkozóan február 20-ig lehet más felsőoktatási intézményből történő átvétel esetén hallgatói jogviszonyt létesíteni, intézményen belüli képzésváltás esetén az új képzésre beiratkozni.

(2) Átvétel csak azonos szintű képzések között kérhető, kivéve osztatlan képzésből alapképzésbe, alapképzésből és osztatlan képzésből felsőoktatási szakképzésbe.

(3) Más felsőoktatási intézményből, illetve az Egyetemen belül más karról, szakról, szakirányról, képzési helyről, képzési nyelvről és munkarendről az a hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató vehető át, aki azonos végzettségi szintű szakon és azonos képzési területhez tartozó szakon végezte előző tanulmányait, illetőleg a kötelező elbocsátás, vagy kizárás feltételei nem állnak fenn (első éves hallgató esetében a döntésnél figyelembe vehető az adott év felvételi ponthatára).

(4) A kérelemben pontosan és hiánytalanul meg kell adni, hogy a hallgató:

  • a) mely képzésre,
  • b) milyen képzési szintre, milyen munkarendre (nappali, levelező, esti, távoktatás),
  • c) milyen finanszírozási formára (államilag támogatott/állami ösztöndíjas,

költségtérítéses/önköltséges) kéri átvételét.

(5) A kérelemhez más intézményből történő átvétel esetén csatolni kell:

  • a) a hallgatói jogviszony igazolását,
  • b) nyilatkozatot arról, hogy a hallgató nem áll kötelező elbocsátás vagy kizárás hatálya alatt,
  • c) a leckekönyv/törzslap kivonat kiadó intézmény által hitelesített másolatát és
  • d) a tantárgybefogadási eljárás lefolytatása érdekében mellékelni szükséges az átadó intézmény által teljesített tantárgyak hitelesített tantárgyi programját.

(6) Más felsőoktatási intézményből történő átvétel esetén a kérelem formanyomtatvány letölthető az Oktatási Igazgatóság honlapjáról.( http://oig.szie.hu/nyomtatvanyok ) A kitöltött, aláírt és az (5) bek. szerinti mellékletekkel felszerelt kérelmet a képzési hely szerint illetékes campus Tanulmányi Osztályra kell benyújtani.

(7) Intézményen belüli képzésváltás (ideértve a szakváltást, a munkarend váltást, képzési nyelv váltást és a képzési hely (telephely) váltást is) esetén a NEPTUN TR-ben kitölthető kérelem sablont szükséges benyújtani.

(8) Az átvételről hozott határozatban rendelkezni kell a határozat hatályáról (mely félévre szól az átvétel), és a hallgatóra vonatkozó ajánlott tantervről, a befogadott és teljesítettnek elismert tantárgyak köréről, a várható tanulmányi idejéről, a képzés önköltségi díjának összegéről, a képzésben felhasználható támogatott félévek számáról, továbbá tájékoztatást kell adni a korábbi tanulmányok további beszámításának lehetőségéről. A költségtérítéses/önköltséges képzésre átvételt nyert hallgatót tájékoztatni kell a beiratkozás félévében fizetendő költségtérítési/önköltségi díj összegéről, továbbá a képzési szerződéskötési kötelezettségről.

(9) A sikeres átvételi eljárást követő hallgatói jogviszony létesítés esetén a hallgató hallgatói jogviszonya a korábbi felsőoktatási intézménnyel megszűnik, a hallgatói jogviszony megszűnésének beállítását a megszűnés dátumának és okának megjelölésével az illetékes Tanulmányi Osztály hivatalból kéri meg az átadó felsőoktatási intézménytől.

(10)Intézményen belüli képzésváltás esetén államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgató abban az esetben folytathatja államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgatóként a tanulmányait az új képzésen, amennyiben az Nftv. 47. § (1) és (3) bekezdésében rögzített támogatási idejét még nem merítette ki.

(11)A más felsőoktatási intézményből átvett hallgató államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas formában folytathatja tanulmányait, amennyiben az adott képzési területen van megüresedett állami ösztöndíjas hely, és ezen hely nem került feltöltésre az átsorolási kérelmet benyújtott hallgatókkal, minden egyéb esetben költségtérítéses/önköltséges formában folytathatja tanulmányait.

Az átvételi eljárás díjköteles, az eljárás díja 5.000 Ft!