Részismereti képzés

Részismeretek megszerzése érdekében létrejött hallgatói jogviszony

 

Kivonat a Szent István Egyetem SZMR HKR Tanulmányi és Vizsgaszabályzatából (21.§)

(1) Az Egyetem részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre önköltséges képzés keretében legfeljebb két szemeszter időtartamig hallgatói jogviszonyt létesíthet azzal a személlyel, aki alap-, illetve mesterképzésben fokozatot és szakképzettséget igazoló oklevelet szerzett és egy magyarországi felsőoktatási intézménnyel sem áll hallgatói jogviszonyban.

(2) A részismereti hallgatói jogviszony külön felvételi eljárás nélkül, a jelentkező jelentkezési kérelme elfogadását követően a beiratkozással keletkezik.

(3) A kérelem benyújtási határideje őszi félévben augusztus 21., tavaszi félévben január 20. A hallgatói jogviszony létesítés határideje őszi félévben szeptember 15., tavaszi félévben február 15. A részismereti képzésre beiratkozó hallgatóval képzési szerződést kell kötni.

(4) A jelentkezési kérelmet a campus főigazgatónak címezve, a campus Tanulmányi Osztálycímére kell eljuttatni.

(5) A hallgató részismereti hallgatói jogviszonyára tekintettel nem jogosult további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzése érdekében tanulmányokat folytatni, átvételét kérelmezni, további (párhuzamos) hallgatói, vendéghallgatói jogviszonyt létesíteni, hallgatói jogviszonyát - az Nftv. 45. § (2) b) pontjában meghatározott ok kivételével - szüneteltetni, államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas képzésre átvételét kérelmezni, támogatási időt igénybe venni.

(6) A részismeretek megszerzése érdekében létesített hallgatói jogviszony időtartamát a jogszabályon alapuló juttatás, kedvezmény, szolgáltatás igénybevételére meghatározott időtartamba be kell számítani.

(7) A campus Tanulmányi Osztály a részismereti képzés befejezését követően a megszerzett ismeretekről, kreditértékről igazolást állít ki (kreditigazolás). Az elvégzett kurzus, modul teljesítése felsőfokú tanulmányokba a kreditátvitel szabályai szerint beszámítható.

Jelentkezési lap részismereti képzésre