DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Látogató!

Szeretettel köszöntöm a Tájépítészeti és Településtervezési Kar minden oktatója és munkatársa nevében a honlap olvasóit, az érdeklődő látogatókat. Remélem, hogy a gazdag, kellően informatív és az aktuális hírekkel, eseményekkel mindig megújuló lap felkelti az érdeklődést mind a tájépítész és településépítész szakma iránt érdeklődők, mind a szakmát művelők körében. Ezekkel a sorokkal elsősorban azoknak szeretnénk alapvető tájékoztatást adni, akik a Kar oktatási, kutatási és szakmai munkája iránt érdeklődnek, legyenek  középiskolai tanulmányaikat végző diákok, vagy reménybeli, leendő hallgatóinkat tanácsokkal ellátó szülők, tanárok, barátok.

A tájépítészet alapjainak oktatása több mint száz éve kezdődött a mai Budai Campus területén. A kezdetet az Entz Ferenc alapította kertészeti magániskola, majd a Magyar Királyi Kertészeti Tanintézet jelentette, ahol 1908-tól kezdve kerttervezést és a kertművészetet is oktattak. A Tájépítészeti és Településtervezési Kar innen számítja múltját, és ezzel az évszázados történelemmel Európában igen előkelő helyen áll. A kerttervezés és kertművészet első oktatója az építész alapvégzettségű Rerrich Béla volt, aki a kertépítészet és építészet szerves egységét hirdetve látott hozzá az oktatásfejlesztéshez: a kertészeti, természettudományi, ökológiai alapok mellett a kerttervezést térformáló, téralakító tevékenységként, szabadtér-építészetként fogta fel. A komplexitásra való törekvés és igény, az európai és nemzetközi kapcsolatok erősítése az iskolafejlesztés lényegét jelentették mindvégig. Rerrich szellemiségét a tanítvány, Ormos Imre vitte tovább, s őt Mőcsényi Mihály követte. Az ő munkája nyomán a kerttervezés, kertművészet mellett a tájrendezés, tájtervezés új perspektívát nyitott meg a tájépítészmérnökök számára. Új képzési területtel gazdagodott a kar, amikor 2004-ben, Jámbor Imre kezdeményezésére megkezdődött a műszaki alapozású, de a Kar hagyományait felvállaló, erős ökológiai szemlélettel gazdagított településmérnök képzés.

2006 óta a Tájépítészeti és Településtervezési Karon is két lépcsős rendben képezünk tájépítészmérnököket. A 7 féléves tájrendező és kertépítő mérnök BSc alapszakra 4 féléves tájépítészmérnök MSc, illetve tájépítész és kertművész MA mesterszak épül. A bolognai rendszerre való áttérés az addig ötéves településmérnök képzést is átformálta; mivel önálló „település” alapszak jelenleg nincs Magyarországon, ezért a tájrendező és kertépítő mérnök alapszak településüzemeltető szakiránya jelenti az egyik lehetséges alapképzést, amire a 4 féléves településmérnök műszaki mesterszak épül. Mind a tájépítészmérnök, mind a településmérnök mesterszakok – a bolognai szellemiségnek megfelelően – nyitottak a más képzési intézményekből, más szakokról érkezők számára is. A két lépcsős oktatásra doktorképzés (PhD) épül, a Tájépítészeti és Tájökológia Doktori Iskola keretein belül.

A karon végző tájépítészek, tájépítészmérnökök és településmérnökök feladata a szűkebb és tágabb emberi környezetnek, a városok szabadtereinek, zöldfelületeinek, a településeknek, a tájaknak az alakítása, formálása, rendezése, az ehhez kapcsolódó tervezés, építés, fejlesztés, valamint a felhagyott, rombolt területek, tájak, térségek revitalizációja, rehabilitációja, azaz a fenntartható, élhető települések, régiók létrehozása. A tájépítészeti, településrendezési  tervezési és fejlesztési feladatok ellátásához széleskörű, természettudományi, ökológiai, műszaki ismeretek és építészeti, esztétikai, a térlátást és a térformálási készséget, a minőségi megoldások iránti igényességet fejlesztő stúdiumok készítik fel a hallgatókat. Az előírt gyakorlati idő leteltével az okleveles tájépítészek, tájépítészmérnökök és településmérnökök a Magyar Építész Kamaránál tervezői jogosultságot szerezhetnek a táj- és kertépítészet, a településtervezés, a területrendezés szakterületén.

A Kar kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, tagja a közel 100 európai képzési helyet összefogó Európai Tájépítészeti Iskolák Tanácsának és több mint 10 európai iskolával van kétoldalú Erasmus kapcsolata. A hallgatók mintegy 10%-a megy évente külföldre egy-egy szemeszterre vagy szakmai gyakorlatra.  

A Tájépítészeti és Településtervezési Kar szakmai fóruma a ’4D’ Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat, amely az egyetlen hazai tudományos lap ezen a szakterületen. A magyar és angol nyelven megjelenő folyóirat főként a magyarországi kutatók, tervezők, szakmagyakorlók fóruma, de egyre inkább ismert a külföldi iskolákban is, ahol olvassák, és olykor írják is a lapot.  

A Kar oktatói, kutatói és munkatársai az oktatási feladatok magas szintű ellátása mellett a szakma teljességét is művelik, a különböző szintű és témájú tervezési feladatoktól a szakértői munkán át a tudományos műhelyekben folyó kutatásig. A hallgatók aktív részesei a kari és tanszéki szakmai feladatoknak, a tervezési műhelyek önkormányzatokkal, szakhatóságokkal, intézményekkel együttműködve, gyakran hallgatói tervpályázatok formájában zajlanak, ami a hazai tájépítészeti, településépítészeti problémák kezelésére, az értékek védelmére, gondozására, a napirenden lévő tervezési és fejlesztési feladatokra készít fel életszerű, nem egyszer komoly kihívást jelentő egyéni és csoportmunkák keretében.

Az egyetemi közéletben aktív szerepet játszó hallgatói önkormányzat mellett önkéntes szakmai hallgatói társaság, a Rerrich Béla Tájépítész Szakkollégium is működik. Jól szervezett munkájukkal, ötletes programjaikkal az egyetemi stúdiumokon túli szakmai tudásukat gyarapítják és nem csak a hallgatói aktivitást és szakmai elkötelezettséget tartják ébren, hanem hozzájárulnak a tájépítészet céljainak, szerepének, lehetőségeinek megismertetéséhez, a közösségek, a települések, a térségek, az ország életében betöltött szerepének erősítéséhez.

Bízom benne, hogy a kari honlapon minden szükséges információt megtalálnak az érdeklődők. További kérdéseikkel forduljanak a Tanulmányi Osztály vagy a Dékáni Hivatal munkatársaihoz, akik készséggel adnak tájékoztatást. 

Üdvözlettel:

Dr. M. Szilágyi Kinga
egyetemi tanár
dékán