Alapinformációk

1.

Az alapképzési szak megnevezése: tájrendező és kertépítő mérnöki

2.

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
 • szakképzettség:
  tájrendező–kertépítő mérnök (megjelölve a szakirányt)
 • választható szakirányok:
  kertépítő, tájrendező, településüzemeltető
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
  Garden and Landscape Architect,
  specializations:
  garden architect, landscape architect, urban operator

 

3.

Képzési terület: agrár

4.

Képzési ág: agrár műszaki

5.

A képzési idő félévekben: 7 félév

6.

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 + 30 kredit

   

6.1.

A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: –

   

6.2.

A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 30 kredit

   

6.3.

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

   

6.4.

A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 15 kredit

   

6.5.

A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 120 kredit amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit.

7.

Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan tájrendező-kertépítő mérnökök képzése, akik ökológiai, műszaki, építészeti technológiai, gazdasági és vezetési ismereteik birtokában felkészültek a táj-, a települések és különböző létesítmények környezetének kertépítési, építési-kivitelezési, rendezési, fenntartási és üzemeltetési feladatainak ellátására, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában a tájrendező és kertépítő mérnökök – a várható szakirányokat is figyelembe véve – képesek:

 • a települési környezet, a közterületek, a település zöldfelülete, közparkok, valamint üdülési, idegenforgalmi és turisztikai intézmények, közcélú intézmények és magánkertek létesítésére és fenntartására;
 • a zöldfelület-fenntartásra és -gazdálkodásra, tájrendezésre, tájgondozásra, és - védelemre;
 • a települések üzemeltetésére, fejlesztésére;
 • számítástechnikai-térinformatikai ismeretek alkalmazására;
 • a környezetminőség általános javítására;
 • a mérnöki feladatok ellátása során társszakmákkal való együttműködésre.

Az alapfokozat birtokában a tájrendező és kertépítő mérnökök – a várható szakirányokat is figyelembe véve – alkalmasak:

 • szakterületükön operatív mérnöki, műszaki, hatósági, szakhatósági, önkormányzati munkakörök betöltésére;
 • önkormányzatoknál kommunális szolgáltatásokért és a településgazdálkodásra vonatkozó részfeladatokért felelős szakemberként, üzemeltetői és vezetői feladatok ellátására;
 • vállalkozások létrehozására és működtetésére.

Rendelkeznek vizuális kifejezőkészséggel, kreativitással, kommunikációs készséggel, idegennyelvtudással, változásokhoz alkalmazkodó tanulási készséggel.

8.

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):

 • természettudományos alapismeretek: 27-36 kredit
  matematika, informatika, ábrázoló geometria és rajz, környezettan, növénytan, Magyarország tájföldrajza, dendrológia;
 • gazdasági és humán ismeretek: 18-27 kredit
  mikro- és makroökonómia, vállalkozási ismeretek, közigazgatási és jogi ismeretek, kommunikáció, filozófia;
 • szakmai törzsanyag: 78-90 kredit
  mérnöki alapismeretek, táj-, település és kertépítészet történet, építészet, geodézia és tereprendezés, út- és közműépítés, kert- és szabadtérépítés, természetvédelem, tájrendezés, térinformatika, környezetvédelem, EU-agrárpolitika, településépítészet és - rendezés, település- és zöldfelület-gazdálkodás;
 • differenciált szakmai ismeretek: 30-40 kredit
  kertépítő, tájrendező, településüzemeltető szakirányokhoz tartozó speciális ismeretkörök.

 

9.

Szakmai gyakorlat
A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódóan összesen, legalább 3 hét gyakorlati képzésből, amelynek teljesítése kreditérték nélküli kritérium feltétel, valamint egy félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlatból.

10.

Nyelvi követelmények
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.