Kutatás-fejlesztési és innovációs stratégia

A SZIE és benne a Tájépítészeti és Településtervezési Kar az elmúlt két évben jelentő eredményeket ért el a tudományos indikátorok terén, a minősített oktatók arányának 15%-os növelésével, a nagy számú tudományos publikációval, számos sikeres nemzetközi konferencia részvétellel és konferencia meghívással. A Kar minden szempontból felkészült és megfelel a kutatóegyetemi státusz minőségi elvárásainak. Az oktatás mellett a tudományos munkának, a kutatásnak, a nemzeti fejlesztési igényeket és programokat támogató innovációs, tervezői munkáknak a jó hagyományát tovább kívánjuk erősíteni. A tervezett oktatás-, kutatásfejlesztés a jelenlegi oktatói, kutatói állomány megtartását eredményezheti, ugyanakkor változó oktatói, kutatói szerepvállalást követel meg.

A 2010-ben indított TÁMOP „Fenntartható fejlődés, Élhető régió, Élhető települési táj” kutatási projekt 10 témakörben, a kutatások előrehaladtával egyre integráltabb módon folytatta munkáját. A létrehozott, megerősödött szervezeti egységek (Élhető Települési táj Kutatóműhely), az együttműködő kutató közösségek egy új, karok közötti kutatóközpont intézményi szintű megalapítását teszik lehetővé. A „Fenntartható fejlődés, Élhető táj Kutatóközpont” a társadalom, a gazdaság, a környezet-táj hármas egységének, fenntarthatóságának, élhetőségének kérdéseit, feltételeit és a továbblépés lehetőségeit, módjait vizsgálja, és együttműködve a szakigazgatási szervekkel, a nemzeti fejlesztési programok számára dolgozhat ki javaslatokat. A kutatóközpont nyitott a más felsőoktatási ill. kutatási intézményekkel való együttműködésre is. Az e téren meglévő kiterjedt kapcsolatainkat is erősíteni kívánjuk a szakmai program mentén (ELTE BTK, SOTE, BME, MoME, SZIE YMÉK, ISES-Kőszeg). A tervezett vidék- és területfejlesztési szervezet, mint igazgatási, kutató és gazdálkodó szervekkel együttműködő, interdiszciplináris tudásközpont megteremtésének célja nem csak a hazai tájszemléletű képzés központi integráló bázisának megteremtése, hanem a közép-kelet-európai térségben is meghatározó oktatási, kutatási központ létrehozása.

A Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola rövid távú fejlesztési iránya kettős: egy új, a fenntartható fejlődést szolgáló doktori iskola alapítása karok közötti együttműködés formájában, továbbá a tájépítészeti PhD mellett a tervezői, alkotói, művészi „doktori” fokozatot jelentő DLA képzés integrálása a doktori iskola programjába- esetleg együttműködve a Moholy Nagy Iparművészeti Egyetemmel.

Innovációs és kutatási kapacitásainkat a hazai és nemzetközi konzorciális projektekben való részvétellel is erősíteni kívánjuk. E téren a Visegrádi Négyek szakmai szervezeteivel, tájépítész iskoláival való együttműködés már megindult, s ezt a kapcsolati rendszer kívánjuk tovább erősíteni a tágabb, közép-európai térségi együttműködés szintjére.