Képzési tervek, tantárgyak

A Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola KÉPZÉSI TERVE

A képzési időszak alatt a doktoranduszhallgatóknak egy legalább hat tárgyból álló tanulmányi blokkot kell teljesíteniük, melyet a választható tárgyak listájából, a témavezetővel egyeztetve választhat a hallgató. A hallgatók korábbi tanulmányaik során teljesített tárgyaikat a képzési tervben ismételten nem vehetik fel. Más felsőoktatási intézményekből érkezett hallgatók azonban választott tárgyként felvehetnek MSc képzési kereten belül oktatott tantárgyakat is. Ha a választott téma indokolja, szabadon választott tárgyként – a témavezetővel egyeztetve – felvehetők más doktori iskolák tárgyai is. A más doktori iskolában teljesített tárgyakat a TTDI egységesen 4 kreditértékkel számítja be. A képzési tervet az adott év szeptember 15-ig kell beadni, melyet a DIT adott év (felvétel éve) október 15-ig köteles elfogadni. Amennyiben a doktorandusz változtatni kíván a képzési tervén, azt a tudományos titkár részére benyújtott kérvénnyel teheti meg, melyet a DIT hagy jóvá.

(Az Ő/T azt jelenti, hogy jelentkezéstől függően bármelyik félévben megtartható, egyeztetést követően.) 

A hallgatóknak félévenként legalább 20 kreditet kell teljesíteni, melynek megszerzését a témavezető aláírásával hitelesített „Kreditszerzési igazolással” kell félévenként igazolni.

A hároméves képzési rendszerben lévő hallgatóknak a képzés hat féléve alatt összesen 180 kreditet kell gyűjteni a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez az alábbiak szerint:

I.       tanegység: Tantárgyak: 
min. 28 / max. 36 kredit
II.      tanegység: Egyéni szakmai teljesítmény:
nincs előírt mennyiség
III.    tanegység: Kutatási és publikációs tevékenység:
min. 20 kredit 
–          kutatási tevékenység: 
nincs előírt mennyiség
–          publikációs tevékenység:  
min. 20 kredit
IV.   tanegység: Oktatási tevékenység:
nincs előírt mennyiség
A 2+2 éves képzési rendszerben lévő hallgatóknak a képzés négy plusz négy féléve alatt 120+120, összesen 240 kreditet kell gyűjteni a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez az alábbiak szerint:
I.       tanegység: Tantárgyak: 
36 kredit
II.      tanegység: Egyéni szakmai teljesítmény:
nincs előírt mennyiség
III.    tanegység: Kutatási és publikációs tevékenység:
min. 20 kredit 
–          kutatási tevékenység: 
nincs előírt mennyiség
–          publikációs tevékenység:  
min. 20 kredit
IV.   tanegység: Oktatási tevékenység:
max. 24 kredit, félévenként max. 8

A 2+2 éves képzési rendszerben lévő hallgatók számára a komplex vizsgára jelentkezés feltétele: a képzési tervben szereplő tartárgyak teljesítése, a maximálisan megszerezhető 120 kreditből min. 105 megszerzése (az eltérés csak a publikációs és/vagy kutatási kreditekből adódhat).

Választható tantárgyak

Tárgy neve
Tárgy kódja
Előadó(k)
Kredit
Óraszám 
(heti)
Ősz/ Tavasz
6KM64KTEPHD
Fatsar Kristóf
6
2+0
Ő
3MI09NVC04P
Gaál Márta
6
2+0
T
3MI09NVC06P
Erdélyi Éva 
6
2+0
T
3MI09NVC07P
Ladányi Márta
6
2+0
Ő
6KPHJGLPHD
Fekete Albert
6
2+0
Ő
6KP61KSZÉPHD
Balogh Péter István
- Jámbor Imre
6
2+0
Ö
3KT23NVC09P
Bozó László
6
2+0
Ő
3MI09NVC09P
Ladányi Márta
6
2+0
Ő
3KT23NCS08P
Bozó László
6
2+0
Ő/T
3MI09NVC14P
Gaál Márta
6
2+0
T
6TKTF4KVPHD
Sallay Ágnes
6
2+0
T
Általános kutatásmódszertan
3MI09NAK04P
Erdélyi Éva 
6
2+0
Ő
3MI09NVC15P
Hufnagel Levente
6
2+0
Ő
6TKKM4KMPHD
Fekete Albert
6
2+0
T
3KT23NVC10P
Végvári György
6
2+0
Ő
3MI09NVC16P
Hufnagel Levente
6
2+0
T
3MI09NAK01P
Ladányi Márta – Erdélyi Éva
6
2+0
Ő
Táj- és természetvédelem
6TKTV4TTPHD
Illyés Zsuzsanna
6
2+0
Ő
6TKKP4TNPHD
Gerzson László - Szabó
Krisztina
6
2+0
T
6TKTF4TÉPHD
Csemez Attila
6
2+0
Ő
6TKTÉV0PHD
Illyés Zsuzsanna
6
2+0
T
6TKTF4TTPHD
Kollányi László
6
2+0
T
6TPTETRPHD
Schneller István
6
2+0
Ő
6TF63TERINPHD
Kollányi László
6
2+0
Ő
3MI09NVC13P
Ittzés András
6
2+0
Ő
6TKKP4VTFPHD
Balogh Péter István
6
2+0
T
6KPZFRPHD
M. Szilágyi Kinga
6
2+0
T
 
Angol nyelven előadott választható tárgyak (PhD courses in English)
Course (Tárgy)
Neptun code (Neptun kód)
Professor/Lect urer (Oktató)
Credits (Kredit)
hours  w/sem.
Semester 
Spring/ Fall
(Tavasz/Ősz)
Geographical Information Systems
6TF63TERINPHD
Kollányi László
6
2/24
Spring
History of Landscape Architecture
6TKKM5TTPHD
Eplényi Anna Vivien
6
2/24
Spring
Advanced Biometrics and Quantitative Ecology
SDIKTD8_029EN
Hufnagel Levente
6
2/24
FALL
 
Special technical knowledge
3MT17NCS07P
Láng Zoltán
6
2/24
Fall/Spring 
European spatial policies
6TFESPPHD
Kovács
Krisztina
Valánszki
István
6
2/24
Spring
Dilemmas of sustainability
6TKTF01PHD
Sallay Ágnes
6
2/24
Fall
Remote sensing
6TFRSPHD
Jombach Sándor
6
2/24
Spring
Biometrics
3MI09NVC07P
Ladányi Márta
6
2/24
Fall
Statistical methods
3MI09NAK01P
Ladányi Márta
6
2/24
Spring
Contemporary Landscape design
6KP61NCS01P
Bakay Eszter
(Szilágyi
Kinga)
6
2/24
Spring
Urban Greeninfrastructure
6KP61NCS02P
Szilágyi Kinga
(Almási
Balázs, Nagy
Ildikó Réka)
6
2/24
Fall
Conservation of historic gardens
6KP61NCS03P
Renewal of historic
gardens Szilágyi Kinga
(Takács Kata)
6
2/24
Spring
Urban and landscape ecology
6KP61NCS04P
Szilágyi Kinga
(Jombach
Sándor)
6
2/24
Fall
Sustainable landscape planning
6TVSLPPHD
Boromisza Zsombor
6
2/24
Spring 
 
Adaptation to Climate
Change
3KT23NVC09P
Bozó László
6
2/24
Spring
 
Assessement of
Atmospheric Environment
3KT23NCS08P
Bozó László
6
2/24
Spring
Multivariate statistical
methods 
 
3MI09NVC13P
Ladányi Márta
6
2/24
Spring/Fall 
Risk analysis ( to be accepted at next DS Council meeting)
3MI09NVC09P
Ladányi Márta
6
2/24
Spring/Fall 
Research in Planning and Design
6KP61NCS05P
Martin van den Thorn
6
2/24
Fall 
 
Research methodology
3MI09NAK04P
Erdélyi Éva
6
2/24
Fall 
Applied remote sensing and spatial information systems
3MT17NCS06P
Jung András
6
2/24
Fall

Mintatanterv

A szigorlat, illetve komplex vizsga kötelező tárgyai

I.      Tájépítészet témacsoport

•      Kert- és szabadtér-építészet
•      Kertépítészeti műemlékvédelem
•      Kerttörténet 
•      Környezetvédelem 
•      Tájökológia
•      Tájtervezés 
•      Tájvédelem és tájrehabilitáció
•      Településépítészet
•      Területfejlesztés
•      Zöldfelületi rendszer 
II. Ökológiai modellezés témacsoport:
•      Információs rendszerek, adatbázisok
•      Térinformatika
•      Kísérlettervezés és adatértékelés
•      Többváltozós statisztikai módszerek
•      Kockázatelemzés
•      Ökológiai modellezés
•      Klíma és alkalmazkodás