Képzési tervek, tantárgyak

A Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola KÉPZÉSI TERVE

A képzési időszak alatt a doktoranduszhallgatóknak egy legalább hat tárgyból álló tanulmányi blokkot kell teljesíteniük, melyet a választható tárgyak listájából, a témavezetővel egyeztetve választhat a hallgató. A hallgatók korábbi tanulmányaik során teljesített tárgyaikat a képzési tervben ismételten nem vehetik fel. Más felsőoktatási intézményekből érkezett hallgatók azonban választott tárgyként felvehetnek MSc képzési kereten belül oktatott tantárgyakat is. Ha a választott téma indokolja, szabadon választott tárgyként – a témavezetővel egyeztetve – felvehetők más doktori iskolák tárgyai is. A más doktori iskolában teljesített tárgyakat a TTDI egységesen 4 kreditértékkel számítja be. A képzési tervet az adott év szeptember 15-ig kell beadni, melyet a DIT adott év (felvétel éve) október 15-ig köteles elfogadni. Amennyiben a doktorandusz változtatni kíván a képzési tervén, azt a tudományos titkár részére benyújtott kérvénnyel teheti meg, melyet a DIT hagy jóvá.

(Az Ő/T azt jelenti, hogy jelentkezéstől függően bármelyik félévben megtartható, egyeztetést követően.)

A hallgatóknak félévenként legalább 20 kreditet kell teljesíteni, melynek megszerzését a témavezető aláírásával hitelesített „Kreditszerzési igazolással” kell félévenként igazolni.

I.       tanegység: Tantárgyak: 
36 kredit
II.      tanegység: Egyéni szakmai teljesítmény:
nincs előírt mennyiség
III.    tanegység: Kutatási és publikációs tevékenység:
min. 20 kredit 
–          kutatási tevékenység: 
nincs előírt mennyiség
–          publikációs tevékenység:  
min. 20 kredit
IV.   tanegység: Oktatási tevékenység:
max.24 kredit, félévenként max. 8

 

A 2+2 éves képzési rendszerben lévő hallgatók számára a komplex vizsgára jelentkezés feltétele: a képzési tervben szereplő tartárgyak teljesítése, a maximálisan megszerezhető 120 kreditből min. 105 megszerzése (az eltérés csak a publikációs és/vagy kutatási kreditekből adódhat). 

Választható tantárgyak

Tárgy neve
Tárgy kódja
Előadó(k)
Kredit
Óraszám 
(heti)
Ősz/ Tavasz
6KM64KTEPHD
Fatsar Kristóf
6
2+0
Ő
3MI09NVC04P
Gaál Márta
6
2+0
T
3MI09NVC06P
Erdélyi Éva 
6
2+0
T
3MI09NVC07P
Ladányi Márta
6
2+0
T
6KPHJGLPHD
Fekete Albert
6
2+0
Ő
6KP61KSZÉPHD
Balogh Péter István 
6
2+0
Ö
3KT23NVC09P
Bozó László
6
2+0
Ő
3MI09NVC09P
Ladányi Márta
6
2+0
Ő
3KT23NCS08P
Bozó László
6
2+0
Ő/T
3MI09NVC14P
Gaál Márta
6
2+0
T
6TKTF4KVPHD
Sallay Ágnes
6
2+0
T
Általános kutatásmódszertan
3MI09NAK04P
Erdélyi Éva 
6
2+0
Ő
3MI09NVC15P
Hufnagel Levente
6
2+0
Ő
6TKKM4KMPHD
Fekete Albert
6
2+0
T
3KT23NVC10P
Végvári György
6
2+0
Ő
3MI09NVC16P
Hufnagel Levente
6
2+0
T
3MI09NAK01P
Ladányi Márta – Erdélyi Éva
6
2+0
Ő
6TKKP4TNPHD
Gerzson László - Szabó
Krisztina
6
2+0
T
6TKTF4TÉPHD
Csemez Attila
6
2+0
Ő
6TKTÉV0PHD
Illyés Zsuzsa
6
2+0
T
6TKTF4TTPHD
Kollányi László
6
2+0
T
6TPTETRPHD
Schneller István
6
2+0
Ő
6TF63TERINPHD
Kollányi László
6
2+0
Ő
3MI09NVC13P
Ittzés András
6
2+0
Ő
6TKKP4VTFPHD
Balogh Péter István
6
2+0
T
6KPZFRPHD
M. Szilágyi Kinga
6
2+0
T
6TP68KHEPHD
Simon Mariann
6
2+0
Ő

Mintatanterv

A szigorlat, illetve komplex vizsga kötelező tárgyai

I.      Tájépítészet témacsoport

•      Kert- és szabadtér-építészet

•      Kertépítészeti műemlékvédelem

•      Kerttörténet 

•      Környezetvédelem 

•      Tájökológia

•      Tájtervezés 

•      Tájvédelem és tájrehabilitáció

•      Településépítészet

•      Területfejlesztés

•      Zöldfelületi rendszer 

II. Ökológiai modellezés témacsoport:

•      Információs rendszerek, adatbázisok

•      Térinformatika

•      Kísérlettervezés és adatértékelés

•      Többváltozós statisztikai módszerek

•      Kockázatelemzés

•      Ökológiai modellezés

•      Klíma és alkalmazkodás