Kari Tanács

A Kari Tanács hatásköre és feladatai

A Kar vezető önkormányzati testülete a Kari Tanács, amely hatáskörében különösen

 • javaslatot tesz saját működési és szervezeti rendjének meghatározására;
 • dönt tanszéki kutatócsoport, kutatóközpont, illetve projekt jellegű szervezet létrehozásáról, illetve megszüntetéséről;
 • véleményezi az egyetemi szintű szabályzatok tervezeteit, illetve javaslatot tesz egyetemi szintű szabályzat alkotatásra;
 • figyelemmel az egyetemi szintű keretszabályzatokra elfogadja a kari szabályzatokat;
 • dönt kari bizottság létrehozásáról, megválasztja azok tagjait;
 • megválasztja az egyetemi szintű bizottságok kari képviselőit;
 • értékeli a kar éves tevékenységét, kidolgozza a Szenátus elé terjesztendő kari beszámolót;
 • elfogadja a kar költségvetését és zárszámadását;
 • véleményezi az egyetemi – és ezen belül különösen a kari – költségvetési és fejlesztési javaslatokat;
 • véleményezi a jogszabály vagy egyetemi, kari szabályzat által hatáskörébe utalt vezetői pályázatokat;
 • véleményezi a kari oktatói, kutatói állásokra benyújtott pályázatokat;
 • dönt kari címek és kitüntetések alapításáról, adományozásáról;
 • javaslatot tesz egyetemi kitüntetések, címek alapítására, adományozására;
 • javaslatot tesz szak alapítására, indítására, illetve megszüntetésére;
 • meghatározza és jóváhagyja az operatív tanterveket;
 • meghatározza és jóváhagyja a tantárgyi programokat, illetve azok tartalmának 25 %-nál nagyobb módosítását;
 • dönt a kar oktató munkájával és tudományos tevékenységével kapcsolatos alapvető kérdésekről;
 • dönt mindazokban a kérdésekben, amelyet jogszabály, egyetemi vagy kari szabályzat hatáskörébe utal;
 • véleményt nyilvánít minden olyan, a kar tevékenységével összefüggő kérdésben, amelyben a döntés a rektor, illetve a Szenátus feladat- és hatáskörébe tartozik.

A Kari Tanács a rektornál előterjesztésben kezdeményezheti a dékán jogszabályt sértő döntésének, határozatának megsemmisítését. Az előterjesztésnek a végrehajtásra halasztó hatálya van.
A Kari Tanács által átruházott hatáskörökről a kari szabályzat rendelkezik.

A Kari Tanács tagjai

Hivatalból tagja a kari tanácsnak a Kari Tanács elnöke:

 • Fekete Albert egyetemi tanár, dékán

A Kari Tanács tagjai 2019. februártól 

 • Balogh Péter István egyetemi docens
 • Báthoryné Nagy Ildikó Réka egyetemi docens
 • Boromisza Zsombor egyetemi docens
 • Karlócainé Bakay Eszter egyetemi docens
 • Kollányi László egyetemi docens
 • Jombach Sándor adjunktus
 • Sallay Ágnes egyetemi docens
 • Valánszki István adjunktus
 • Gyalusné Szalkai Ilona ügyvivő szakértő
 • Módosné Bugyi Ildikó mesteroktató
 • Birta Andrea hallgatói tag 
 • Tóth Kata Henrietta hallgatói tag
 • Weisz Szilvia HÖK elnök
 • Kóczán Dalma hallgatói tag

Tájépítészeti és Településtervezési Kar Kari Tanács Ügyrendje