Záróvizsga (szakdolgozat, diplomavédés)

TVSZ 4. § A záróvizsga

1. ) A záróvizsgára bocsátás feltétele:

a) A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,
b) A diplomaterv, szakdolgozat benyújtása és annak elfogadása.

2.) A záróvizsga két részből áll:

a) szakirányú komplex vizsga,
b) diplomaterv, szakdolgozat védés.

3.) Záróvizsga tanévente, szakirányonként 1 v. 2 alkalommal kerül megszervezésre. Záróvizsgát a Kar az őszi félévben a tantervben előírt időpontban, míg a tavaszi félévben a Kari Tanács által évente meghatározott feltételek mellet szervez.

4.) A szakirányú komplex vizsgát vizsgáztató bizottság előtt kell letenni. A vizsgát a szakirányt oktató szaktanszékek szervezik. A vizsgáztató bizottságot a Kar szakmailag illetékes tanszékeiről kell összeállítani. A bizottság elnöke a szakirányt oktató tanszék egyik vezető oktatója. A diplomaterv védésre az egyetem oktatóiból és a szakterület elismert külső szakembereiből alakított záróvizsga bizottság előtt kerül sor.

5.) A diplomaterveket és a szakdolgozatokat a megadott értékelési szempontok szerint a szakirány vezetők javaslatára a dékán által felkért bíráló(k) minősítik, védését és a szóbeli vizsgát a záróvizsga bizottság(ok) tagjai öt fokozatú osztályzattal értékelik, majd zárt tanácskozás keretében szavazással állapítják meg a diplomaterv, szakdolgozat és a záróvizsga végosztályzatát. Szavazat egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A záróvizsga eredményét a bizottság elnöke hirdeti ki.

6.) A záróvizsga eredményét a szakirányú komplex vizsga és a diplomaterv, szakdolgozat védés érdemjegyeinek számtani átlaga adja. Amennyiben a védés vagy a komplex vizsga bármelyikének eredménye elégtelen, a záróvizsga eredménye elégtelen, és azt meg kell ismételni.


BSc záróvizsga

A záróvizsga a tájrendező és kertépítő mérnök szakon két részből áll:

 • szakmai komplex vizsga,
 • szakdolgozat védés.

A hallgatók a szakmai komplex vizsga során tételt húznak a szakirányos diszciplínából. Az évente aktualizált záróvizsga tételsor a záróvizsga előtt legkésőbb 30 nappal a szakirányon közzétételre kerül. A szakmai vizsga és a szakdolgozat védése legalább négy, legfeljebb hat tagú záróvizsga bizottság előtt történik. A hallgató a téma jellegének megfelelő szemléltetéssel szabad előadásban ismerteti szakdolgozatát és főbb eredményeit, majd válaszol a bírálók kritikai észrevételeire és írásban feltett kérdéseikre. Ezt követően a záróvizsga-bizottság elnöke és tagjai intéznek kérdéseket a hallgatóhoz. A záróvizsga-bizottság a szakmai komplex vizsga, valamint a szakdolgozat védés érdemjegyének ismeretében megállapítja a záróvizsga érdemjegyét.

 1. A hallgatók a komplex szakmai vizsga keretében 2 db tételt húznak. A tételek átfogó (témakör) jellegűek. Az egyik tételt a szakirányos kérdéskörből (szakirányos kérdések), a másikat a Kar másik két szakirányos tárgyaiból összeállított kérdéskörből (általános kérdések) kapják. Mindkettőre legalább elégséges szintű feleletet kell adniuk.
  • Általános kérdéseket tartalmazó lista letöltése
  • Szakirányos kérdések az egyes szakirányos tanszékeken érhetők el.

  Kert- és Szabadtértervezési T. | Településépítészeti T.
  Tájvédelmi és Tájrehabilitációs T. | Tájtervezési és Területfejlesztési T.
   

 2. A szakdolgozat bemutatása keretében a hallgató röviden, összefoglalva ismerteti szakdolgozatát, majd a vizsgabizottság kérdéseket intézhet a hallgatóhoz.

A hallgató a vizsgaidőpont előtt legalább egy héttel kézhez kapja a szakdolgozatáról készült bírálatokat (2 db), a bemutatásra pedig felkészül a bírálók által feltett kérdésekből is.

A záróvizsga időtartama: kb. 30 perc, amiből a szakdolgozat ismertetése min. 5 és max. 10 perc (szakirányonként változhat)

A záróvizsgára a megjelenés a szakirányos tanszékek által kiírt sorrendben és időpontban történik. A záróvizsga helyszíneket, illetve a záróvizsga bizottságok összetételét (amelyet a záróvizsga bizottság elnökei határoznak meg) a szakirányok időben tudatják a vizsgázó hallgatókkal.

A BSc záróvizsga nem nyilvános.


Mesterképzések záróvizsgája és a diplomaterv megvédése

A záróvizsga a Karon az egyetemi tájépítészmérnök képzés keretében aszakirányokon történik, és két részből áll. Az ún. komplex záróvizsga a diplomaterv védése előtt van, és 4–6, szakmai-szakirányi szempontból legfontosabb tárgyismeretanyagára épül. Ahallgató kvizsgáztatása előre kiadott tételsorok alapján, 2–3 fős, szakirányos tanszéki vizsgabizottságelőtt történik. A diplomaterv védés a záróvizsga második lépcsője, amely záróvizsga bizottság előtt történik. A diplomaterveket  védés előtt opponensek írásban értékelik.

A mesterképzések esetében kötelezően az egyik bíráló külső bíráló. Minden szak esetében a bírálókat az érintett tanszékvezető/szakirányfelelős kéri fel és bízza meg. A bírálók a záróvizsgát megelőzően értékelik a bírálati lap felhasználásával a diplomatervet. A bírálók szöveges és pontozásos értékelést készítenek, érdemjegyet javasolnak és legalább két kérdést tesznek fel a munkával kapcsolatban. Ezeket a hallgató legkésőbb a védést megelőzően egy héttel kézhez kapja, s így a válaszadásra felkészülhet. 

A diplomavédés a záróvizsga része (a záróvizsga nem nyilvános, a diplomavédés nyilvános). A záróvizsgákra a szaktanszékek államvizsga-tételsort adnak ki [ Kert- és Szabadtértervezési T. | Településépítészti T. | Tájvédelmi és Tájrehabilitációs T. | Tájtervezési és Területfejlesztési T. ]. A diplomavédésre az ún. szakmai komplex vizsgákat követő napon kerül rá sor. A jelöltek az előre jelzett sorrendben egyenként jelennek meg a Záróvizsga Bizottság (ZVB) előtt. A diplomaterv védés 4–6 fős záróvizsga bizottság előtt történik. A jelölt a védésre íróeszközt, valamint a diplomaterv megvédéséhez szükséges szemléltető anyagokat - a téma jellegének megfelelő szemléltetéssel (poszterek, vetített előadás) - vihet be. Vetített előadás esetén azt a védés megkezdéséig a számítógépre fel kell töltenie.

A mérnökjelöltnek ismertetnie kell diplomamunkája főbb eredményeit, és válaszolnia kell a bírálók kérdéseire, kritikai észrevételeire. A diplomaterv ismertetésére és a hivatalos bírálatokra adandó válaszokra 20-30 perc áll rendelkezésre. Ezt követően a ZVB elnöke és tagjai intéznek a jelölthöz kérdéseket. A vita (kérdések és válaszok) időtartama 15-20 perc lehet.

A diplomamunka végső érdemjegyét a bírálatok és dolgozat megvédése alapján az illetékes bizottság alakítja ki. A védés alapján a végső jegyet a Záróvizsga Bizottság határozza meg. A záróvizsga érdemjegyét a tanulmányi- és vizsgaszabályzat alapján döntik el, írják jegyzőkönyvbe és hirdetik ki.