Történetikert-kezelő szakirányú továbbképzési szak

 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: történetikert-kezelő szakirányú továbbképzési szak
           A szakirányú továbbképzés megnevezése angolul: Management of Historic Gardens postgraduate specialisation programme
 1. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: történetikert-kezelő szakmérnök
           A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése angolul: Engineer in Management of Historic Gardens
 1. A szakirányú továbbképzés besorolása:

          3.1 képzési terület szerinti besorolása: agrár képzési terület

          3.2. a végzettségi szint besorolása:
 • ISCED 1997 szerint: 5A
 • ISCED 2011 szerint: 6
 • az európai keretrendszer szerint: 6
 • a magyar képesítési keretrendszer szerint: 6
          3.3 a szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása:
 • ISCED 1997 szerint: 622
 • ISCED-F 2013 szerint: 0812
 1. A felvétel feltétele(i):
Agrár vagy műszaki képzési területek valamelyikén, legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és mérnöki szakképzettség.
 1. A képzési idő félévekben meghatározva: 4 félév
 1. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
 1. A képzés célja és a szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség):

7.1. A képzés célja: a tájépítészeti örökségvédelem szakterületen a hazai történeti kertek, temetők, emlékhelyek, fasorok és egyéb tájépítészeti objektumok értékőrző kezelésére képes szakemberek képzése. A végzettek a tájépítészeti kertvédelem objektumainak speciális építési, fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési munkálatait, kezelési terveinek elkészítését, s a szakterülethez kapcsolódó egyéb projektek menedzselését és felelős vezetését is végzik, a szakterület új fejlesztési eredményeinek alkalmazásával.

7.2 Szakmai kompetenciák:

A történetikert-kezelő szakmérnök

7.2.1 Tudása:

A végzett

 • képes a műemléki kertvédelemre vonatkozó átfogó tudás mellett a szakterület tágabb rendszerben való elhelyezésére, a rokon szakterületekhez kapcsolására, az interdiszciplináris kapcsolat- és hatásrendszer felismerésére;
 • általános és specializált ismeretekkel rendelkezik a műemléki kertvédelem és kertművészet alapjául szolgáló folyamatokról és koncepciókról;
 • specializált ismeretekkel rendelkezik a szakági kutatás és forrásgyűjtés módszereiről, lehetőségeiről;
 • specializált ismeretekkel rendelkezik a műemléki kertvédelem és kertművészet főbb elméleteinek, alapelveinek, stíluskorszakainak és irányzatainak, fontosabb alkotásainak részterületeiről;
 • behatóan ismeri a tájépítészeti alkotói tevékenységek alapjául szolgáló alapelveket, adatokat, anyagokat, technikákat, valamint e tevékenységek végzésének körülményeit;
 • szerteágazó ismeretekkel rendelkezik általában a tájépítészet, s ezen belül speciálisan a kertépítészet, kertművészet, kertfenntartás és -menedzsment, turisztika, illetve más szakterületek közötti kapcsolódási pontokról;
 • beható ismeretekkel rendelkezik a tájépítészet szakmaként, illetve a kulturális intézményrendszer részeként való működéséről;
 • magas szinten ismeri a műemlékvédelemre vonatkozó hazai és nemzetközi jogszabályokat, elveket, az etikai szabályokat és a szerzői jogot;
 • rendelkezik vezetői képességekkel is, hiszen munkája során alvállalkozókat, beosztottakat irányít;
 • ismeri a szakterület szakmai szókincsét anyanyelvén és angolul.

7.2.2. Képességei:

Képes

 • az önálló munkavégzésen és felelősségvállaláson túl a magas fokú együttműködésre, csapatmunka irányítására, koordinálására;
 • a különböző szakterületeket összefogó (team)munkákban való részvételre, társszakmákkal és társadalmi szervezetekkel való együttműködésre;
 • a tanulmányai során elsajátított szaktudásra támaszkodva kreatívan cselekedni és reagálni, felismerve a meglévő problémákat, vagy váratlanul előálló és új stratégiai megközelítést követelő helyzeteket;
 • a fenntartói, kezelői gyakorlat során új megközelítések kidolgozására;
 • a történetikert-kezelési feladatokat szakterületi és térségi szempontból is azok komplexitásában látni és megoldani;
 • széleskörű szakmai látásmódja révén kommunikálni és együttműködni a társ-szakmák képviselőivel;
 • használni a tevékenysége alapjául szolgáló technikai, anyagi és információs forrásokat;
 • az önállóan vagy más szakmák szereplőivel együttműködésben végzett tevékenysége során hatékony kommunikációra;
 • alkalmazni a műemlékvédelem alapelveit és etikai normáit;
 • az információk feldolgozására és kezelésére, valamint a kertművészeten és tájépítészeten kívül is kifinomult kritikai ítélőképességgel rendelkezik;
 • az alá besorolt szakmai állomány irányítására;
 • rutinos technikai képessége birtokában az önálló, a fenntartáson túl terjedő, alkotó elképzeléseinek - az örökségvédelem elveit szem előtt tartva - szakmai biztonsággal történő megvalósítására.
Jellemző képességei:
 • problémafelismerő és –megoldó képesség;
 • analitikus és szintetizáló gondolkodás;
 • széleskörű műveltség;
 • empátia, szociális érzékenység;
 • műszaki érzék, kreativitás és innovatív szellemiség, alkotói motiváltság, fejlett térlátás, magas szintű növényismeret és zöldfelület-fenntartási jártasság;
 • igényesség, komplex látásmód;
 • környezetben, ökológiában való gondolkodás.

7.2.3 Attitűdje:

 • a széleskörű szakmai ismeretek mellett erős szakmai identitás és proaktív gondolkodás jellemzi, ami rendszeres kezdeményezést, vezetői és formálói gondolkodást jelent.
 • a szakmai környezetben nagyfokú nyitottsággal rendelkezik a hagyományos és az új megközelítést hordozó alkotások társadalmi megismertetésére és megértetésére;
 • a komplex szakmai ismeretek birtokában rendelkezik a különböző szakterületek munkafolyamatainak összehangolása és irányítása iránti elhivatottsággal;
 • tudatosan együttműködik az állami, önkormányzati, vagy magán szférával;
 • fontosnak tarja a hatékony műemléki kertvédelem és menedzsment megvalósítását;
 • feladatának érzi az örökségvédelem társadalmasítását, különös tekintettel az élő örökségünkre;
 • rendelkezik a szakterületen évről évre megjelenő korszerűbb technológiák, újabb növényfajok és fajták megismerésének iránti fogékonysággal;
 • szakmai kérdésekhez konstruktívan, együttműködési szándékkal áll hozzá, kezdeményező, fogékony az újdonságokra;
 • motivált ismeretei folytonos bővítésére, az új szakmai eredmények, alkotások megismerésére;
 • befogadó mások véleménye, az ágazati, regionális, nemzeti és európai értékek iránt.
7.2.4 Autonómiája és felelőssége:
 • önállóan képes felelős döntéseket hozni és tervezési feladatokat elvégezni a történeti kertek, temetők, emlékhelyek, fasorok és egyéb tájépítészeti objektumok értékőrző kezelése vonatkozásában;
 • a táj- és kertvédelem objektumainak speciális építési, fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési munkálatait felelősségteljesen végzi és irányítja;
 • a kertépítészeti kezelési tervek elkészítését, s a szakterülethez kapcsolódó egyéb projektek menedzselését és felelős vezetését végzi;
 • a szakterület új fejlesztési eredményeit tudatosan és önállóan alkalmazza;
 • a munkájával és magatartásával kapcsolatos szakmai-jogi-etikai normákkal, szabályokkal él;
 • felelősen irányítja a beosztott munkavállalókat és alvállalkozókat.
 1. A szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:
8.1.Természettudományos ismeretek: 4-10 kredit
8.2. Gaz­da­sá­gi és hu­mán is­me­re­tek: 18-26 kredit
8.3. Szakmai és specifikus ismeretek: 39-47 kredit
8.4. Dif­fe­ren­ciált szak­mai is­me­re­tek: 14-24 kredit
8.5. Terepgyakorlat/Szakmai gyakorlat: 15 kredit
8.6. Szakdolgozat: 15 kredit

Számonkérés és záróvizsga

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt vizsgák letételéből, valamint a gyakorlatok elvégzéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és záróvizsgából tevődik össze.
A záróvizsga:
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
 • a tantervben előírt kollokviumok sikeres letétele,
 • független bíráló által elfogadott szakdolgozat.
A záróvizsga részei: a záróvizsga szóbeli része komplex – a két félév során tanult ismereteket, különösen a szaktárgyi témaköröket magába foglaló – komplex vizsga és a szakdolgozat sikeres megvédéséből áll.
A záróvizsga eredménye: a bíráló véleményének figyelembevételével a szakdolgozat védésére adott érdemjegy és a szóbeli szaktárgyi komplex vizsgára adott érdemjegy egy tizedesre kerekített átlaga.
 
A képzés jellemzői
Tanórák időpontja: 
Időtartama: 4 félév
Munkarendje: levelező
Gyakorisága: négy hét/félév
Helyszíne: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Önköltség díja: 300.000 Ft/félév
A jelentkezés módja és feltételei
A jelentkezés formája: a kar honlapján található jelentkezési lapon.
Jelentkezési lap: letölthető
Csatolandó dokumentum: felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata.
Jelentkezési határidő: 2020. január 31.
Jelentkezési lap beküldendő vagy személyesen leadható: 
Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar Dékáni Titkárság, 1118 Budapest, Villányi út 29-43. K. ép. fszt. 10.
Bővebb információ
Szakfelelős: Dr. Fekete Albert egyetemi tanár
Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: 305 -7513
E-mail:  Fekete.Albert@tajk.szie.hu