A közösségökológiai modellek tájszintű alkalmazásai / The Ladscape Level Application of Community Ecological Models

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus során áttekintjük a közösségökológia és a rendszerökológia főbb fejezeteit és megvizsgáljuk az adott szituációkban alkalmazható ökológiai modellek megközelítési alternatíváit és módszertani problémáit. Vizsgálni fogjuk az éghajlati hatások tájökológiai vonatkozásait, a biodiverzitás tájléptékű mintázatát, az alapvető produkcióbiológiai, társulástani, és bioindikációs vonatkozásokat, valamint a monitoring és szimuláció összekapcsolásának elvi és gyakorlati kérdéseit. A kurzus során a résztvevő hallgatók egy-egy konkrét (személyre szabottan kiadott) élőlényközösség, mint modellszituáció vizsgálata révén esszéket dolgoznak ki, amelyeket a kurzus során közösen megvitatunk.
During this course we review the main topics of community and system ecology and discuss the possible approaches and methodology of the ecological models that can be used in certain situations. We discuss the lansdcape ecological aspects of climatic impacts on ecosystems, the landscape – level patterns of biodiversity, its basic producion-biological, coenological,bioindicational aspects and the theoretical and application issues of connecting the monitoring and simulation. In this course students  write an essay dealing with a concrete community as a model situation, which the class discusses together.