Szakmai gyakorlat BSc

Szakmai gyakorlat időpontja:

2019/20 tanév őszi félév
                                                    2019.08.19-2019.09.27 (6 hét)
                                                    beszámoló hét: 2019.09.30-2019.10.04
                                                    2019.10.07-2019.11.15 (6 hét)
                                                    beszámoló hét: 2019.11.18-2018.11.22
2018/19 tanév tavaszi félév
                                                    2019.02.04-2019.03.14 (6 hét)
                                                    beszámoló hét: 2019.03.18-2019.03.22
                                                    2019.03.25-2019.05.03 (6 hét)
                                                    beszámoló hét: 2019.05.06-2019.05.10

 


Szent István Egyetem

Tájépítészeti és Településtervezési Kar
Tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési szak
 

Tájékoztató a féléves szakmai gyakorlathoz

1. Általános tudnivalók

 1. A féléves szakmai gyakorlat teljesítése a záróvizsgára bocsátás feltétele.  
 2. A szakmai gyakorlatra a mintatanterv szerint 7. félévében kerül sor, időtartama 12 hét. ( (6+1) (6+1) ), ettől eltérni csak a szakvezető/specializációfelelős engedélyével lehet. A szakmai gyakorlat letölthető egy vagy több fogadóhelyen is. Egy fogadóhelyen való letöltés esetén a kétszer 6 hét időtartamra külön-külön meg kell kötni a hallgatói munkaszerződést.
 3. Előrehozott szakmai gyakorlatot végezhet a hallgató amennyiben tanulmányai alatt minimum 90 kreditet teljesített. A hallgató ebben az esetben a Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék Titkárságára jelentkezési lapja mellé kreditigazolást is lead, melyet kérelmére a Tanulmányi Osztály állít ki számára.
 4. A féléves szakmai gyakorlat az alábbi tárgynevekkel és tárgykódokkal szerepel a Neptun tanulmányi rendszerben 30 kredittel:
Aki még nem választott specializációt:  Előrehozott szakmai gyakorlat 6KPEHSZGYNB
Kertépítő specializáció: Szakmai gyakorlat / A szak, 6KPGYAKNB
Tájrendező /B specializáció:  Szakmai gyakorlat / B szak, 6TVGYAKNB
Tájrendező /C specializáció:  Szakmai gyakorlat  / C szak, 6TFGYAKNB
Településüzemeltető specializáció: Szakmai gyakorlat / D szak, 6TPGYAKNB

A szakmai gyakorlat tantárgyat a szakmai gyakorlat letöltésének félévében a Neptun elektronikus hallgatói nyilvántartási rendszerben tantárgyként fel kell venni

 1. A szakmai gyakorlati félév alatt más tantárgyakat csak vizsga (CV) teljesítése céljából vehet fel a hallgató (maximum három CV kurzus), kivételt képez a Szakdolgozat konzultáció tantárgy 6. féléves kurzusa.
  (A mintatanterv szerinti 6. féléves tantárgy a 7. félévben csak a tantárgyfelelős engedélyével indítható. A kurzus megnyitásához a hallgatónak elektronikusan kérelmet kell benyújtania a BCTO felé, melynek leadási határideje a mindenkori szakmai gyakorlatra való jelentkezés határidejével egyezik meg.)1

2. A szakmai gyakorlat helyszíne

 1. A hallgatóknak a gyakorlatot kivitelező és/vagy fenntartó vállalatoknál, önkormányzatoknál, természetvédelmi intézményeknél stb. kell eltölteniük. Tervezőirodai munkakörben max. 6 hetet tölthet a hallgató.

3. A szakmai gyakorlat időpontja

 1. A szakmai gyakorlat pontos időpontja az aktuális tanévre érvényes időbeosztásban van feltüntetve.
 2. A szakmai gyakorlatot teljesíteni kizárólag az időbeosztásban megjelölt időszak alatt lehet.

4. A szakmai gyakorlatra történő jelentkezés menete

4.1. Amennyiben a hallgató a honlapon közzétett listából választ fogadóhelyet:

 1. A hallgatónak elsősorban a honlapon közzétett Külső gyakorlati helyek” listájából kell fogadóhelyet választania.
 1. A fogadóhely kiválasztása után a hallgató Jelentkezési lapot nyújt be a specializációjának megfelelő Tanszék Titkárságára („A,B,C,D”), előrehozott szakmai gyakorlat esetén a Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék Titkárságára.
 1. Jelentkezési lapok leadási határideje:
tavaszi félévben teljesítendő szakmai gyakorlat esetén:   december 01.
őszi félévben teljesítendő gyakorlat esetén:                            május 31.

Engedélyezés esetén a hallgató három példányban Hallgatói munkaszerződést köt a fogadóhellyel, amelyből egy példányt a szakmai gyakorlat megkezdéséig a specializációjának megfelelő Tanszék Titkárságára, előrehozott szakmai gyakorlat esetén a Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék Titkárságára kell leadni. 

Továbbá a Kar által a fogadóhellyel kötött Együttműködési megállapodásnak az adott félévre kitöltött és a fogadóhely által aláírt 1. számú mellékletét is két példányban le kell adni a Hallgatói munkaszerződés példányával együtt.

(A szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató a szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát.)

4.2. Amennyiben a hallgató nem a honlapon közzétett listából választ fogadóhelyet:

 1. Hallgató által választott gyakorlati helyen történő teljesítés esetén a hallgató Kérelmet nyújt be a specializációjának megfelelő Tanszék Titkárságára („A,B,C,D”),, előrehozott szakmai gyakorlat esetén a Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék Titkárságára.
Kérelem a listán nem szereplő fogadóhely esetén
 1. Kérelmek leadási határideje:
tavaszi félévben teljesítendő szakmai gyakorlat esetén:             december 03.
őszi félévben teljesítendő gyakorlat esetén:                                 június 1.
 1. Engedélyezés esetén a hallgató három példányban Hallgatói munkaszerződést köt a fogadóhellyel, amelyből egy példányt a szakmai gyakorlat megkezdéséig a specializációjának megfelelő Tanszék Titkárságára, előrehozott szakmai gyakorlat esetén a Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék Titkárságára kell leadni.

(A szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató a szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát.)

5. Beszámoló, szakmai gyakorlat elfogadás

 1. A szakmai gyakorlatról történő beszámoló időpontja az aktuális tanévre érvényes időbeosztásban van feltüntetve
A beszámolók időpontjáról és módjáról a tanszékek tájékoztatják a hallgatókat.
A hallgatónak az időbeosztásban megjelölt beszámoló hét időpontjától eltérő időpontban a szakmai gyakorlat teljesítéséről beszámolni kizárólag indokolt esetben (a szak- illetve specializáció vezetőhöz intézett előzetes kérelem benyújtásával) van lehetősége.
Előrehozott szakmai gyakorlat esetén:   Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék
Kertépítő specializáció esetén:       Kert- és Szabadtértervezési Tanszék
Tájrendező /B specializáció:     Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék
Tájrendező /C specializáció:     Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék
Településüzemeltető specializáció:    Településépítészeti Tanszék
 1. A szakmai gyakorlat beszámolójának módját valamint a tartalmi és formai követelményeit a tantárgyi követelmények tartalmazzák.
 2. A szakmai gyakorlat beszámolóra a hallgatóknak magukkal kell vinni, a fogadóhely által kitöltött:
Igazolás -t a szakmai gyakorlat teljesítéséről és az
Értékelő lap ot
Értékelő lap  angol  (külföldön történő teljesítés esetén)
 1. A gyakorlati félév elismerésének alapfeltétele igazolás és az értékelő lap megléte.
 2. Aki nem rendelkezik a munkahelyi vezető igazolásával, és értékelő lappal, illetve a beszámolója az előírt tartalmi és formai követelményeknek nem felel meg, annak a gyakorlati féléve érvénytelen, a gyakorlatát meg kell ismételni, záróvizsgát nem tehet.
 3. Szintén a gyakorlat elismerésének megtagadását vonja maga után:
 • a gyakorlat szervezésének a hallgató hibájából történő meghiúsulása,
 • a gyakorlat idején történő igazolatlan távollét,
 • az egyetemi vagy a munkahelyi fegyelmi, vagy büntetőjogi vétség.
 1. A gyakorlat teljesítését a szakvezető, a specializációfelelős vagy az általuk megbízott oktató értékeli a fogadóhely igazolása és értékelése továbbá a hallgató által készített írásbeli/szóbeli beszámoló alapján.
 2. A hallgató gyakorlati félévének minősítése ötfokozatú
jeles (5),
jó (4),
közepes (3),
elégséges (2),
elégtelen (1))
minősítéssel történik.
 1. Amennyiben a szakmai gyakorlat tantárgy félévi aláírása nem teljesül, a szakmai gyakorlatot ismételt jelentkezési eljárással kell teljesíteni.

 


1 Kiegészítette a Kari Tanács KT-42/2017/2018. (2018.06.11.) számú határozata


 BSc képzés gyakorlati tájékoztató - letölthető PDF formátumban is